KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 15 april 2015 mellan kl. 16.30 och ca 19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Tankar för dagen av hemlig gäst.
 3. Inträdesanförande av ledamoten Jan-Erik Nilsson, ”Svensk sjöfart och svenskt sjöfartsskydd – svenska överlevnadsvillkor”.
   
  Sverige är ur försörjnings- och logistiksynpunkt att liknas vid en ö. Den absoluta huvuddelen av landets försörjning kommer sjövägen. I takt med logistikstrukturernas utveckling blir vårt land alltmer ett just-in-time försörjt samhälle med ett minimum av kapitalbindning i lager. Parallellt med den utvecklingen har Sverige förlorat en väsentlig del av sin handelsflotta till utlandet och avhänt sig sin förmåga att skydda de livsviktiga sjötransporterna. Anförandet avser att presentera en nulägesbild och en sammanfattning av de huvudsakliga konsekvenserna av utvecklingen.
   
 4. Avdelning II årliga redovisning, Ubåtskränkningar i dåtid och nutid”. Föredragande är ledamoten Nils-Ove Jansson

  Sveriges största säkerhetspolitiska utmaning sedan andra världskriget. Vem var här och vad var syftet? Finns det paralleller till dagens kränkningar? Äter ryska sjömän åter frukost i svenska skärgårdar? Är tidigare erfarenheter fortfarande aktuella vid återuppbyggnaden av ubåtsjaktförmågan? Detta är några av svaren som ledamoten Nils-Ove Jansson ger när han håller föredrag baserat på sin nya bok “Omöjlig Ubåt”.

PAUS ca 18.15 (Anmälan med önskemål om öl/vatten och smörgås sker via hemsidans formulär).

SLUTEN DEL

 1. Föregående sammankomsts protokoll.
 2. Miniseminarium av delprojekt 1 i KV21 (Det framtida stridsfältet – Krigsvetenskap i 21:a århundradet).
   
  Seminariet inleds med ”Strategiska trender i ett globalt perspektiv och konsekvenser av det militära maktmedlets roll” av ledamoten Tomas Ries, följt av ”Säkerhets- och försvarspolitikens uppgifter, ett samtal om ”eviga” uppgifter och aktuella trender” av ledamoten Jan Mörtberg.
   
  Programpunkten är en del i akademiens mångåriga projekt KV21. Det första delprojektet utgörs av en analys av stormakternas militära tänkande och doktriner. Särskilt kommer samspelet mellan det militärt önskvärda, den militärtekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen att studeras. Kärnvapnens framtida roll blir i detta sammanhang central. Kostnadsaspekten har betydelse och slutligt kommer en eller flera hypoteser att ställas upp för stormakternas framtida militära strukturer och hur militära maktmedel kan eller är tänkta att användas.

  Projektet vill på detta sätt ge akademiens ledamöter möjlighet att i tidiga skeden i projektet ge inputs som är av värde för fortsatt arbete.

 3. Övriga frågor.
 4. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Ledamöter
FHS
Särskilt inbjudna
Revisorer