Kallelse / inbjudan

Akademien sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 mellan kl 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen.

Anmälan krävs och sker här »

ÖPPEN DEL

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten Martin Norsell, ”Att erövra eller erövras: officersprofessionens relation till det akademiska systemet”
   
  Innan man tar sig an ett utbildningssystem måste man bestämma sig för vad man vill åstadkomma, samt vad det får kosta i pengar och i kvalité. Inom den militära världen har mycket energi lagts på att föreslå hur man ska bygga upp helt nya system utan att egentligen ta tag i kvalitets- och innehållsfrågorna. Ofta har bakomliggande särintressen styrt. Det kan röra sig om allt från strävan att gå tillbaka till inomverksliga lösningar som ska garantera Försvarsmaktens inflytande till längtan att kopiera internationella förebilder för att förenkla och bredda rekrytering av officerare.

  En sak har dessa förslag gemensamt. De är mycket komplicerade att införa och därför kostsamma. En lösning är givetvis att utgå från det existerande akademiska systemet särskilt med tanke på att detta har visat sig synnerligt hållbart över tid samtidigt som dess tillämpningar är dynamiska och tillåtande. I det akademiska systemet kan utbildningsinnehållet ständigt revideras. Praxisnära undervisning är det normala i många utbildningar. Det är heller inget problem att garantera Försvarsmakten inflytande. Dessutom, redan idag har ca 20 procent av kadetterna en annan akademisk examen och det finns inget som omöjliggör ytterligare breddad rekrytering om man så önskar. Bäst av allt, man ingår i ett existerande världsomspännande kvalitets- och examenssystem vars infrastrukturella värde inte går att uppskatta.

  Konsten är att erövra sin del av det akademiska systemet på sina egna villkor. Annars riskerar man införlivas (akademiseras) in i redan etablerade ämnen på deras villkor och på sätt som kanske inte är önskade. Det handlar med andra ord om göra klart för sig själv vad man egentligen vill uppnå med sin antagning, utbildning, forskning och samverkan. Detta är inte möjligt utan man förstår och kan definiera sitt eget kärnämne. Utifrån den basen kan man sedan samverka med alla andra ämnen.

  Förhoppningen är att mer energi och engagemang framöver läggs på att fundera på officersutbildningarnas innehåll och syften än på att försöka designa i grunden helt nya system som ibland inte ens går att förverkliga på grund av svensk lag och förordning. Officersprofessionen måste erövra sin plats i det akademiska systemet och det kan man bara göra genom att man går på djupet i innehålls- och kvalitetsfrågor oavsett om det rör forskning eller utbildning.

PAUS (Ca 17.30 – 17.50)

 1. Regeringens utredningsman, ledamoten Krister Bringéus redovisar huvuddragen av sin utredning ”Säkerhet i ny tid” (SOU 2016:57)

SLUTEN DEL

 1. Protokoll från föregående sammankomst.
 2. Beslut om att tilldela ledamoten Bengt Gustafsson Akademiens belöningsmedalj i guld, 15.storleken.
 3. Information om övriga belöningar och bidrag.
 4. Information om verksamheten 2017.
 5. Beslut om ledamotsavgift och ekonomisk ram för 2017.
 6. Information om platser för inval 2017.
 7. Sammankomsten avslutas.


Björn Anderson    
Ständig sekreterare

 

Sändlista
Akademiens ledamöter
Försvarshögskolan
Revisorer