Sammankomsten genomfördes 18:e maj och avslutades med en buffé som dukades upp i FHS mäss.

Referatet avgränsas till en behandling i korthet av ledamöternas Per Lodin, Michael Sahlin respektive Jan Mörtberg framföranden.

En inledande redovisning över det aktuella läget avseende akademiprojektet Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska Perspektiv gjordes av ledamoten Per Lodin som leder detsamma. Projektet som är under slutförande redovisas 31:a maj i närvaro av Bl a försvarsministern, överbefälhavaren och ordföranden i försvarsutskottet.

Tankar för dagen blev i samband med aktuell sammankomst till en lika initierad som bred belysning av en omvärld i accelererande förändring där åtskilligt skett och sker samtidigt. Ledamoten Michael Sahlins förmåga att fånga och analysera komplexa skeenden påvisades också denna gång. Över alltihop, såväl före som efter 24:e februari, ser vi allt påtagligare effekter av klimatkrisen, verkningar samtida med de som genereras av parallella ekonomiska och energikriser. Så till frågan som särskilt efter 24:e februari upptar våra tankar. Den ryska militära invasionen av Ukraina och konsekvenserna av detta krig. En omkullvält europeisk säkerhetsordning, en livsmedelskris i vardande som bedöms utvecklas till en dito katastrof i fattiga länder i Afrika och Asien liksom effektiva sanktioner riktade mot Ryssland som slå mycket hårt mot landets ekonomi.  Ett krig som kan bli långvarigt och utmana en hittills påvisad stärkt sammanhållning inom Nato och EU.

Sedan Finlands och Sveriges Nato-ansökan, vilken skulle vara startskottet på en snabb process, trodde man, men som på grund av det turkiska motståndet kan dra ut på tiden. Alltmedan det funderas över vad Turkiet ska lockas med för att ge grönt ljus. Detta avseende ett land som dras med skyhög inflation inkluderande höga levnadsomkostnader vilket knappast är optimala ingångsvärden inför valet nästa år. Samtidigt, ett land som utrikes- och militärpolitiskt är aktivt men som tappat ”rule of law” till förmån för ett politiserat och ledarkontrollerat samhälle, med skepticism till USA och en pressad Erdogan. Påvisat stöd från USA och så gott som alla övriga Nato-länder för att uppta Finland och Sverige i den atlantiska gemenskapen ger enligt ledamoten Sahlin prognosen att det löser sig.

Efter intresseväckande ord för dagen var det dags för ännu en intressant programpunkt presenterad av ledamoten jan Mörtberg, nämligen en lägesrapport rörande arbetet med operativ/ taktisk ledning. Den miljö i vilken denna ska kunna utföras innefattar, förutom rena krigshandlingar, gråzons- liksom hybrida angrepp. Således en mycket bred palett av angreppsformer som var för sig eller i kombination innehåller ytterligare dimensioner i och med vårt lands och Finlands Nato-ansökan. Vår Försvarsmakt ska kunna operera över hela skalan från fred till krig med en flexibel, lägesanpassad beredskap. I och med att ett väpnat angrepp mot landet inte kan uteslutas samtidigt som Försvarsmakten ska kunna växa så innebär detta en förmåga att parallellt kunna ”gasa” och samtidigt kunna arbeta mot ett långsiktigt perspektiv. Ledamoten Mörtberg pekade på hur markstridskrafterna bör organiseras, ledas och utgångsgrupperas där de dimensionerande kraven måste vara högsta beredskap/ krig.

Våra militärstrategiskt viktiga områden kräver allsidigt sammansatta militära förmågor med en närvaro som tidigt kan möta ett militärt angrepp, upptäcka mål och genomföra långräckviddig bekämpning. Givetvis i samverkan med allierade där harmoniseringen med Nato:s strategiska koncept ledning och strukturer är viktiga.

Författaren är överstelöjtnant, ledamot av KKrVA och redaktör för dess handlingar och tidskrift.