Kungl Krigsvetenskapsakademien samt Lars och Astrid Albergers stiftelse har beslutat om tilldelning av belöningar för 2023.

Ledamöterna Per Lodin och Lars-Erik Lundin tilldelas vardera akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken för ett strukturerat, insiktsfullt och kompetent ledarskap avseende akademiens SES-projekt (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska Perspektiv) från dess start hösten 2018 till dess avslutning sommaren 2022.

Ledamoten Per Lodin har som projektledare metodiskt och framgångsrikt fört akademiens avdelningar, med diversifierade kompetenser och perspektiv, mot det av presidiet uppställda målet. Lodins förmåga att samordna insatserna har resulterat i ett produktivt arbete som har befäst KKrVAs roll som en central säkerhetspolitisk tankesmedja i Sverige.

Ledamoten Lars-Erik Lundin har genom sin breda och djupa kompetens inom det säkerhetspolitiska området haft en avgörande roll för att projektet framgångsrikt nådde högt ställda kvalitativa mål. Han har genom sitt personliga engagemang varit en viktig länk för akademiens externa kunskapsspridning. Lundin har på ett betydande sätt bidragit till att göra KKrVA till en institution av tydlig relevans för det svenska samhället, i ambitionen att ge medborgarna insikter om den allvarliga säkerhetspolitiska situationen.

Ledamoten Gunnar Magnusson tilldelas akademiens belöningsmedalj i guld 8. storleken för sina värdefulla insatser som akademiens andre sekreterare under perioden 2008–2023. Under dessa femton år har han gjort goda insatser för att stärka akademiens verksamhet. Hans ekonomiska analyser har lett till en väsentligt förbättrad finansiell situation. Han har också bidragit aktivt i projekt, inte minst i SES-projekt där han varit projektets sekreterare och som sådan utgjort en grund för arbetets bedrivande. Genom sin breda och djupa kompetens inom det militärstrategiska området har han också lämnat viktiga bidrag till projektets slutsatser.

Ledamoten Jan-Erik Lövgren tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken för sin tid som ordförande för avdelningen för militärteknisk vetenskap under perioden 2011-2023. Som ledamot av akademiens presidium har han förtjänstfullt informerat om aktuella ärenden inom området försvarsindustri och försvarsmaterielexport. Dessutom har han inom dessa områden bidragit med ett antal insiktsfulla artiklar i akademiens Handlingar och Tidskrift, senast inom ramen för SES-projektet med ”Teknikens påverkan på krigskonsten och Försvarsindustriella förutsättningar”.

Utvecklingsledaren Anders Persson tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken och 10 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för sina insatser vid Fortifikationsverket. Anders Persson har de senaste åren varit drivande inom utveckling av fortifikatoriskt skydd. I rollen som uppdragsledare har han varit drivande för att i samverkan med internationella partners bygga upp kompetens avseende stora sprängladdningar, bl.a. genom fullskaleförsök. Ett sådant försök genomfördes år 2019 med Persson som nationell projektledare. Det gav ny kunskap och utvecklade de deltagande nationernas skyddstekniska förmågor. Perssons arbete har högst väsentligt inneburit en stabil grund till fortsatt framtida arbete inom området och gett unika och värdefulla provförsöksresultat för såväl svenskt totalförsvar som för internationella samarbetspartners. Perssons engagemang över tiden för att nå i mål har varit utöver vad som kan anses förväntas.

Projektledaren Sebastian Fredriksson tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken och 10 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för sina insatser vid Fortifikationsverket. Sebastian Fredriksson har under flera år arbetat som projektledare och varit nyckelperson för att driftsätta Musköbasen och skapa den förmåga som Marinstaben behöver. Han har varit drivande i arbetet med att engagera, bygga kontakter och förtroende mellan Fortifikationsverket och Marinstaben. Fredriksson har varit mycket engagerad för att nå uppställda mål och bidragit till projektets framdrift på ett sätt som var utöver vad som kan förväntas. Hans utomordentliga insatser har främjat Marinens styrketillväxt och därmed svensk försvarsförmåga.

Handläggaren Pernilla Hultén tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken och 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för sina insatser vid MSB. Under Pernilla Hulténs ledning har den civila beredskapen blivit en angelägenhet för alla de frivilliga försvarsorganisationerna på ett sätt som inte tidigare gällt. Hennes engagemang och arbete har under lång tid gått utöver vad tjänsten krävt och visat på såväl skarpsinne som förmåga att genomdriva komplexa projekt med små resurser. Hultén har oförtrutet arbetat för att öka möjligheten för organisationerna att bidra till ökad säkerhet och den civila beredskapen, ett arbete som också tillmäts stor betydelse inom frivilligorganisationerna. Hon har skapat nya tillvägagångssätt och rutiner som lett till att frivilliga försvarsorganisationer har bättre förutsättningar att stärka arbetet med den civila beredskapen och att organisationernas medlemmar idag har många fler uppdrag och möjligheter att engagera sig för att bidra till gagn för den civila beredskapen. Hon har personligen sett till att de hundratusentals medlemmarna i frivilliga försvarsorganisationer idag har bättre möjlighet att på effektivt och meningsfullt sätt bidra till ett säkrare samhälle.

Överstelöjtnanten Joakim Paasikivi tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken och 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för sina insatser vid FHS. Joakim Paasikivi har med ett stort personligt engagemang och vederhäftig militär kunskap gjort en utomordentlig insats att förklara och kommentera det obegripliga på ett begripligt sätt för den svenska allmänheten. Paasikivi har även genom en outtröttlig närvaro i många kanaler och framträdanden, kombinerat med en personlig framtoning bidragit till ökad förståelse för stridernas komplexitet i krigets Ukraina. Han har presterat betydligt mer än vad som kan förväntas av en strategilärare vid Försvarshögskolan.

Systemutvecklaren Jens Corsman tilldelas akademiens belöningsmedalj i silver 8. storleken och 10 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse, för sina insatser vid FRA. Jens Corsman har genom sina insatser på området systemutveckling på ett avgörande sätt bidragit till att stärka försvarsunderrättelseförmågan. Med ett outtröttligt engagemang, unik kompetens och stor tankeskärpa har Corsman, väl bortom vad man kan förvänta sig, utvecklat lösningar med bred användning som på ett avgörande sätt stärkt myndighetens resultat och därmed Sveriges säkerhet och integritet, något varit särskilt värdefullt i rådande omvärldsläge.

Tibellska priset

Tibellska priset för år 2023  tilldelas Sten Lennquist, Per Örtenwall, Magnus Blimark och Carl Montan för artikeln ”Mätbara mål för sjukvårdens beredskap; Kvalitetssäkring och underlag för effektiv fördelning av skadade” publicerad i nr 2/2023 av KKrVA Handlingar och Tidskrift. De tilldelas vardera 12 000 kronor ur Tibellska fonden. Det Tibellska priset är ett årligt penningpris som utgår ur den Tibellska fonden och som utdelas till författaren av årets bästa artikel i Handlingar och Tidskrift.

Motiv

Artikeln har en mycket väl utvecklad och aktuell problemställning som har stor påverkan för utformningen av det svenska totalförsvaret och dess motståndskraft. Även om artikeln ursprungligen har publicerats i en medicinsk tidskrift presenterar den en frågeställning och metodik som kan tjäna som utgångspunkt för andra områden inom totalförsvaret med motsvarande problem avseende ”surge capacity”.

Författarna har en tydlig disposition från ett övergripande problem rörande dimensioneringen av landets katastrofmedicinska organisation, metodik och kompetens. Grunden för beskrivningen och analysen är en vetenskapligt validerad simuleringsmetodik för att både kvantitativ och kvalitativt utveckla metoder i syfte att bedöma kapacitet för hur många patienter som akut kan behandlas vid en och samma tidpunkt. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att om kapaciteten överskrids redan vid tilltransport omfördela skadade till andra sjukhus.

Artikeln präglas av en genomgående hög språklig och begreppslig precision samt språklig variation.

Artikeln har en mycket hög relevans m h t till sjukvårdens avgörande betydelse i kris och krig.

Artikeln presenterar en vetenskapligt validerad metodik som kan inspirera till motsvarande tillvägagångssätt i andra delar av totalförsvaret. Metodiken kan användas både för att ta fram kapacitetsmål, men också för utbildning av personal och metodutveckling.