Krigsvetenskapsakademien online onsdagen den 9 december handlar i mångt och mycket om krishantering. Ett aktuellt ämne i dessa Coronatider. Ett område som får en särskild genomlysning inom akademiens fleråriga projekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv) är beslutsfattning, vilket professor Magnus Jerneck kommer att tala om.

Sändningen leds av akademiens andre styresman, förutvarande försvarsministern och talmannen Björn von Sydow. Under sändningen biträds han av vice ordföranden för akademiens avdelning rörande civilt försvar, Bo Rickard Lundgren, som tidigare varit avdelningschef vid Försvarshögskolan.

Akademiens ledamöter och alla som är intresserade är varmt välkomna att följa programmet över denna länk Under hela sändningen kommer det att finnas möjlighet att chatta med de föredragande. Sändningen går också att se i efterhand via samma länk.

Programmet är enligt följande:

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Akademiens andre styresman
16.05 ”Djuren och maten i gråzonen” Inträdesanförande av ledamoten Rickard Knutsson
17.00 Paus
17.05  ”Att söka bemästra en pandemi – det svenska experimentet” Ledamoten Magnus Jerneck
17.40 Paus
18.15 ”Svensk krishantering i fredstid – några konstitutionella aspekter” Akademiens andre styresman
18.30 Slut

Rickard Knutsson kommer i sitt anförande att göra en återblick och framåtblick i den svenska livsmedelsberedskapen. Hälsohot och hot mot livsmedelsförsörjningen är komplext. Föredraget kommer ta upp ”En Hälsa” (eng: One Health), som är ett begrepp baserat på insikten att hälsan hos människor, djur och de ekosystem vi lever i är intimt sammanvävda. Ansatser där samhällets olika sektorer samverkar kommer att belysas då det även finns händelser som berör ett antagonistiskt perspektiv så som smuggling, biokriminalitet, agroterrorism/bioterrorism och väpnat angrepp. Reflektioner från covid-19 pandemin och det globala beroendet kommer också att beaktas i utvecklingen av den framtida livsmedelsförsörjningen och laboratorieberedskapen.

Rickard Knutsson är disputerad från Teknisk mikrobiologi, Lunds tekniska högskola (LTH)/Lunds universitet och innehar en agronomie doktorsexamen. Han har erfarenheter från FoU-arbetet i privat och offentlig sektor rörande mikrobiologisk beredskap och har koordinerat flera nationella och internationella projekt som t ex AniBioThreat. Han är verksamhetschef för civilt försvar och krisberedskapsanalys vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala.

Kvällens näst sista programpunkt handlar om en Coronasatsning i Akademiens regi.

En bred analys av den pandemi som drabbat Sverige och resten av världen är av allra största samhälls- och krispolitiska relevans. Hur klarar ett välutvecklat samhälle av att hantera ett icke-antagonistiskt, men samtidigt dödligt hot, vars utbredning och omfattning man inte känner?

Frågor om osäkerhet, experimenterande och kunskapsläge hamnar i förgrunden, men också hur kriskommunikationen ser ut och vilken risken är för sviktande tilltro i ett utdraget och långvarigt förlopp. Vad händer med beredskapen när krisen blir ”normaliserad”? Vilka rutiner sätts igång, vilka värden sätts i förgrunden och hur sker legitimeringen? Vilken form av politiskt och organisatoriskt ledarskap kan vi tala om, och hur sker ansvarsutkrävande mot bakgrund av expertvälde och moraliska dilemman?

Coronapandemin tycks dessutom ha vittgående konsekvenser för den internationella ordningen och därmed för svensk säkerhetspolitik. Den påverkar världsekonomin och den s k flödessäkerheten, ökar risken för utländska destabiliseringsförsök och stärker de nationalistiska tendenserna.

För att försöka reda ut en del av dessa ting har redaktionen för Statsvetenskaplig Tidskrift  i samarbete med Krigsvetenskapsakademien beslutat att satsa på ett specialnummer om just Coronakrisen, med Magnus Jerneck som redaktör, och med planerad utgivning under första kvartalet av 2021.

Ett drygt 20-tal välrenommerade författare är kontrakterade, med utlovad leverans av manus under december. Jerneck kommer att redogöra för den tänkta tematiken och i mån av underlag göra några preliminära observationer.

Magnus Jerneck är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och redaktör för just nämnda Statsvetenskaplig Tidskrift.

Som avslutning kommenterar Björn von Sydow en artikel skriven av Johan Hirschfeldt.

Välkomna!

Tidigare genomförda webinar återfinns här »