Krigsvetenskapsakademien online onsdagen den 26 maj består av två inträdesanföranden, vilka behandlar försvars- och säkerhetspolitik i våra grannländer, Danmark och Norge, samt en lägesrapport från regeringens utredare av materielförsörjningsstrategin.

Sändningen leds av akademiens styresman, förutvarande överbefälhavaren Sverker Göranson. Under sändningen biträds han av ordföranden för akademiens avdelning för militärteknik, överste Jan-Erik Lövgren, som tidigare varit ställföreträdande generaldirektör vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Akademiens ledamöter och alla övriga som är intresserade är varmt välkomna att följa programmet över denna länk

Under hela sändningen kommer det att finnas möjlighet att chatta med de föredragande. Sändningen kan nu också ses i efterhand via samma länk.

Programmet är enligt följande:

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Akademiens styresman Sverker Göranson
16.05 ”Litet på jorden men stort i NATO. Danmarks säkerhetspolitiska vägval” Inträdesanförande av ledamoten Ann-Sofie Dahl
16.55 Paus
17.00 ”Vernepliktens relevans i det 21.århundre” Inträdesanförande av kallade ledamoten Lars S. Lervik
17.55 Paus
18.00 ”Materielförsörjningsstrategin – en lägesredovisning” Regeringens utredare, ledamoten Gunnar Holmgren
19.00 Avslutning Styresman

Ledamoten Ann-Sofie Dahl kommer i sitt anförande att diskutera småstaten Danmarks roll som ett framträdande medlemsland i NATO, med bland annat stora insatser – och förluster – i Helmandprovinsen i Afghanistan, och som drivande bakom NATO-utvidgningen 2004 till de tre baltiska staterna. Efter den ryska aggressionen i Ukraina 2014 gjorde Danmark liksom NATO en u-sväng tillbaka till Östersjön och kärnuppgifterna i Artikel 5, och rör sig nu alltmer norrut mot Arktis och Grönland, som tillsammans med Färöarna ingår i det danska Rigsfælleskabet. Under kalla kriget höll Danmark emellertid en betydligt lägre profil, och intog under den sk ”fotnotsperioden” en närmast obstruerande hållning till NATO-samarbetet. Vilka historiska och andra erfarenheter ligger till grund för Danmarks säkerhetspolitiska vägval, hur kan de olika faserna i Danmarks NATO-engagemang förklaras och hur ser framtiden ut; kommer Danmark att förbli ”litet på jorden men stort i NATO”?

Ann-Sofie Dahl är docent i internationell politik och Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council (US). Hon har varit knuten till flera universitet och tankesmedjor i USA och är sedan 2003 verksam i Köpenhamn, tidigare vid Center for Militære Studier. Hennes senaste bok är NATO. Historien om en försvarsallians i förändring (Lund: Historiska Media, 2019) som sommaren 2021 även kommer att ges ut på danska under titeln NATO. Forsvar og fællesskab i forandring (Köpenhamn: DJØF Forlag).

Hon invaldes i Krigsvetenskapsakademien 2020.

Ledamoten Lars S. Lervik vil i sitt innlegg diskutere vernepliktens relevans i det 21.århundre. Liberale demokratier, den regelbaserte verdensorden og tilliten mellom befolkning og styresmakter er under press. Kravene til reaksjonsevne og volum for våre militærvesen er økende. Verneplikten er et av virkemidlene som kan bidra til å ivareta både samfunnsmessige og militære behov. Gjennom historiske betraktninger om vernepliktens rolle i Europa, Norden og Norge vil Lervik belyse viktigheten av verneplikten for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Lars S. Lervik är generalmajor och arméchef i Norge. Han har internationell erfarenhet från såväl Kosovo som Afghanistan. Han är utbildad vid Armor Captain Career Course in Fort Knox (USA), Advanced Command and Staff College in Shrivenham (The United Kingdom) och US Army War College in Carlisle (USA). Han har en Master of Arts in Defence studies från Kings College i London och en Master in Strategic Studies från US Army War College. Före det att han tillträdde som arméchef i juni 2020 var han chef för Brigad Nord i Norge.

Han kallades som ledamot i Krigsvetenskapsakademien 2020.

Ledamoten Gunnar Holmgren gör som regeringens utredare en lägesredovisning av sitt uppdrag, som är att redovisa en strategi som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig. I uppdraget ingår att klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen, analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen. Syftet med strategin är att understödja det politiska beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

Gunnar Holmgren är generaldirektör för Arbetsgivarverket och har tidigare varit bland annat generaldirektör för Försvarets materielverk och landshövding i Västernorrlands län.

Gunnar Holmgren invaldes i Krigsvetenskapsakademien 2009.

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare


Tidigare genomförda webinar återfinns här »

Foto: Shutterstock.com