Krigsvetenskapsakademien håller föreläsningar online onsdagen den 22 september mellan kl. 16.00–19.00. Dessa behandlar viktiga frågor gällande vårt marina försvar samt en lägesrapport från USA av vår förre försvarsattaché i Washington.

Föreläsningarna, som streamas direkt över vår hemsida, leds av akademiens styresman, förutvarande överbefälhavaren Sverker Göranson.

Akademiens ledamöter och en intresserad allmänhet kan följa programmet genom att ansluta via knappen nedan. I samband med anslutning krävs registrering. Sändningen går också att se i efterhand på samma länk.

Se programmet

Programmet är enligt följande:

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Akademiens styresman Sverker Göranson
16.05 ”Enbart högteknologiska system gör dig inte till vinnare – försök vara listigare än så” Inträdesanförande av ledamoten Jon Wikingsson
16.50 Paus
17.00 Panelsamtal rörande ”Marin Strategi 2030” Ledamoten Odd Werin m fl
18.00 Paus
18.10 ”Ett USA i förändring och Sveriges livlina” Ledamoten Bengt Svensson
19.00 Avslutning Styresman

Ledamoten Jon Wikingsson kommer i sitt anförande diskutera behovet av att möta framtidens teknikutveckling med enklare teknik och alternativa metoder.  Det råder inte motsatsförhållande mellan behovet att nyttja senaste tekniken i högteknologisk krigföring och parallellt använda enklare teknik och alternativa metoder. Historien visar att enkel teknik och alternativa metoder tydligt utmanat en mer kvalificerad motståndare. Anledningen till detta är ofta att den teknologiskt svagare inte haft resurserna som krävs för att nå motsvarande tekniska nivå. Trots detta har den teknologiskt svagare kunnat gå ut som vinnare på slagfältet. Därav är det rimligt att anta att den som använder högteknologi och enkelhet i symbios med varandra blir starkare eller åtminstone mer oförutsägbar. Om vi som gärna anser oss som en av de nationer som ligger på teknikens framkant kombinerar den moderna teknologin med enkel teknik och alternativa metoder, borde vi inte kunna utmana vår motståndare än mer?

Jon Wikingsson är kommendör och chef för 4:e sjöstridsflottiljen på Berga. Han har tidigare bland annat varit fartygschef och chef för en korvettdivision samt deltagit i operation Atalanta i Adenviken.

Han invaldes i Krigsvetenskapsakademien 2020.

Ledamoten Odd Werin modererar programpunkten rörande delprojektet Sjö slutrapport ”Marin Strategi 2030”, en delrapport inom ramen för akademiens studie- och forskningsprojekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv).

Rapporten handlar om hur de marina stridskrafterna kan användas. Bakgrund och väsentliga slutsatser redovisas, och en av dessa, luftvärns- och robotbestyckning på stridsfartygen, utvecklas i en paneldiskussion i samarbete med avdelningen för Luftkrigsvetenskap. Programpunkten inleds med att rapporten kort presenteras av ledamoten Lars Wedin. I den efterföljande paneldebatten deltar ledamöterna Anders Grenstad, Niklas Granholm och Magnus Liljegren.

Odd Werin är konteramiral (ret.) och ansvarig för delprojektet Sjö.

Han invaldes i Krigsvetenskapsakademien 2008.

Ledamoten Bengt Svensson är generalmajor (ret.). Han har arbetat med Sveriges bilaterala förhållande till USA, dels som arméattaché 2006-2009, dels som försvarsattaché 2015-2020. De närmare tio år han vistades i USA sammanföll med stora förändringar i landet och ett nytt försvarsmässigt förhållande mellan Sverige och supermakten.

Han invaldes i Krigsvetenskapsakademien 2005.

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare


Tidigare genomförda onlinesammankomster återfinns här »

Foto: Shutterstock.com