Krigsvetenskapsakademien online den 22 oktober handlar i mångt och mycket om hur sensorer och digital teknik kan användas i krigföring. Ett område som får en särskild genomlysning i delprojektet Cyber inom akademiens fleråriga projekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv).

Sändningen leds av akademiens styresman, förutvarande överbefälhavaren Sverker Göranson. Under hela sändningen kommer det att finnas möjlighet att chatta med de föredragande.

Akademiens ledamöter och intresserade i övrigt är varmt välkomna att följa webbsändningen här följa webbsändningen här

Programmet är enligt följande:

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Akademiens styresman Sverker Göranson
16.05 Rysk A2/AD-förmåga. En hård realitet? Ett operativt och taktiskt förhållningssätt Ledamoten Fredrik Ståhlberg
16.50 Paus
17.00 ”Säker eller billig – elektronisk kommunikation för Sveriges säkerhet” Ledamoten Lars Burström
17.40 Paus
17.45 Cyberförsvar – För många utmaningar för Sverige? Ledamoten Johan Wiktorin m fl
18.45 Avslutning Akademiens styresman Sverker Göranson

I sitt anförande anlägger Fredrik Ståhlberg en tes för vilket förhållningssätt officeren behöver för att hantera komplexa operativa och taktiska utmaningar. Här med rysk A2/AD-förmåga som fond. ”Det krävs en kognitiv offensiv hos officeren där uppdragstaktik blir ledningsfilosofin och förmågan att vända en initial efterhandssituation vid ett väpnat angrepp mot Sverige till förhandssituationer på olika nivåer”.

Fredrik Ståhlberg är brigadgeneral och sedan februari 2020 vicerektor och utbildningschef vid Försvarshögskolan. Han är uppväxt i arméns brigadsystem och påbörjade sin karriär som stridsvagnsplutonchef. Han har tjänstgjort i Bosnien och i Afghanistan och var fram till i år armétaktisk chef och ställföreträdande arméchef.

Elektronisk kommunikation är ämnet för Lars Burströms anförande. De flesta önskar att elektroniska kommunikationstjänster är säkra och robusta. Men vet man vad man behöver, får man sådana egenskaper om man bara bryr sig om priset, och hur vet man vad man får? Det är frågeställningar som han tar upp i sitt anförande.

Lars Burström är pensionerad flygdirektör av första graden och har verkat i Flygvapnets marktelesystem samt i Försvarets materielverk. Hans sista aktiva befattning var som teknisk chef för ledningssystemområdet inom FMV. Nu är han egenföretagare inom konsultbranschen.

I den avslutande programpunkten framför delprojektet Cyber inom SES att användningen av maktmedel inom cyberdomänen utmanar vår defensiva strategi. När och hur kan Sverige bedriva offensiva operationer för att främja svensk säkerhet i ett bredare perspektiv?

Delprojektet redogör för uppgiften, planen och arbetsläget. De föredragande gör en internationell utblick för att beskriva doktrinärt tänkande i omvärlden och hur den internationella och nationella rätten tar sin form.

De som uppträder är Johan Wiktorin, ledamot av akademien och VD för Intil Group. Han är delprojektledare och har tidigare tjänstgjort inom Försvarsmakten, bl a vid MUST. Han biträds av Anders Klintäng som är informationssäkerhetskonsult vid Combitech och sekreterare inom delprojektet samt Marika Ericson som är chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan.

Björn Anderson
Ständig sekreterare