Krigsvetenskapsakademien online onsdagen den 17 mars behandlar olika aspekter på markstridskrafternas utveckling, från verkställandet av försvarsbeslutet från december 2020 till ett framtida perspektiv mot 2035, samt tankar om krigföring i Baltikum. En viktig utgångspunkt är erfarenheter från akademins projekt KV21 (Krigsvetenskap i det 21.århundradet), en annan den försvarspolitiska inriktningen och dess krav på en växande krigsorganisation för armén, en tredje att leva med i teknikutvecklingen och det framtida stridsfältets karaktär.

Sändningen leds av akademiens styresman, general Sverker Göranson. Under sändningen biträds han av ordföranden för akademiens avdelning för lantkrigsvetenskap, överste Jan Mörtberg, som tidigare varit institutionschef vid Försvarshögskolan och chef för Norrbottens regemente I 19.

Akademiens ledamöter och alla som är intresserade är varmt välkomna att följa via denna länk Under hela sändningen kommer det att finnas möjlighet att chatta med de föredragande. Sändningen går också att se i efterhand via hemsidan.

Programmet är enligt följande:

Klockan Programpunkt Medverkande
16.00 Välkomsthälsning Styresman Sverker Göranson
16.05 ”En effektiv och kreativ armé!” Inträdesanförande av ledamoten Johan Pekkari
16.40 Paus
16.45 ”Thoughts on modern fighting in the Baltics” Inträdesanförande av kallade ledamoten Ilmārs Lejiņš
17.20 Paus
17.25 ”Hur ska Armén verkställa försvarsbeslutet 2020?” Tankar för dagen av arméchefen, brigadgeneral Laura Swaan Wrede
18.00 Paus
18.05 ”Markstridskrafternas utveckling” Lägesrapport från delprojektet Mark i SES[1] av ledamoten Anders Carell
18.30 Slut Styresman

Johan Pekkari kommer i sitt anförande att belysa den tillväxt som armén ska genomgå fram till 2030 och den utmaning som uppgiften kommer innebära för organisationen. Framför allt avhandlas tillväxten ur ett effektivitetsperspektiv och utifrån det krav på ökad produktivitet som uppstår då försvarsgrenen, med ett begränsat tillskott av personal, ska åstadkomma mer än tidigare utan att prioritera ner någon annan huvuduppgift. Vägen framåt diskuteras dels med utgångspunkt i ett fortsatt effektiviseringsarbete, dels utifrån vikten av att ha en lärande och kreativ kultur.

Johan Pekkari är brigadgeneral och är ställföreträdande chef för Inriktningsavdelningen vid Ledningsstaben på Högkvarteret. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet i Boden och är utbildad vid Royal College of Defence Studies i London.

Ilmārs Lejiņš will in his presentation give thoughts on modern fighting in the Baltics. In the coming years, managing the interaction between what one wants to do, should do, and can do will be as important as ever, as the opportunities from existing and emerging technologies continue to grow. Predicting the future has always been a major challenge, especially anticipating battlefield effects of emerging new technologies. This will never change. Rather than trying to understand technologies independently, we should focus on anticipating interactions between them, as well as preparing leaders and organisations for adapting to change at a faster pace. Any discourse about the defence of the Baltic States must first recognise the proximity to Russia and second, as the national force ratios and capabilities are disproportionate, the time-distance-forces gap for any Allied reinforcement. Thus, we must endeavour to find multiple and innovative ways of managing the scarce means available. We should leverage the fact that Russia considers the occupation of Estonia, Latvia, and Lithuania as the means to achieving something greater, and not as an objective in itself. This could and should be exploited. Moreover, if a strategic surprise attack of some sort is launched against one or all of the countries, then we should focus our countering efforts on those three words – “Strategic, Surprise and Attack”, and on using multiple domain tools and effects to do it.

Ilmārs Lejiņš är brigadgeneral i lettiska armén och tjänstgör för närvarande som ACOS Joint Force Development vid NATO Supreme Allied Command Transformation. Han har delvis växt upp i Sverige och tog som lettisk officer sin officersexamen i Sverige 1996.

Laura Swaan Wrede är ställföreträdande arméchef och ger tankar för dagen över den ”marschorder” som givits till förbandscheferna och personalen i Armén för att genomföra det politiska uppdraget att öka antalet förband i krigsorganisationen, ta emot ny materiel, utbilda fler värnpliktiga, anställa fler kontinuerligt tjänstgörande soldater, öka verksamheten på många orter och återvända till nygamla platser, samtidigt som internationella insatser i flera missioner fortsätter. En viktig fråga är ”hur ställa om en organisationskultur från neddragningar till tillväxt”?

Delprojekt markstridskrafter inom SES har till uppgift att analysera och beskriva hur markstridskrafter kan organiseras, inklusive rekryteras, utbildas, utrustas, övas och strida. Tyngdpunkten i analysen och beskrivningen ska ligga på hur markstridskrafter ska utnyttjas mera än till vilket antal de bör bestå av. Tre artiklar är hittills publicerade på Akademiens hemsida (https://kkrva.se/author/hensjo/).

Delprojektet leds av ledamoten, brigadgeneral Anders Carell. I delprojektet medverkar dessutom ledamöterna överste Anders Emanuelson, överste Jan Mörtberg, överste och fil dr Anders Palmgren, överste Johan René, överstelöjtnant Henrik Sjövall samt major och doktorand David Bergman.

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Tidigare genomförda webinar återfinns här »