≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vintersymposium

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder Akademiens ledamöter till vintersymposium

”Framtida militära koncept”

Fredagen den 3 mars 2017 kl. 09.00–12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Inom akademiens tvärvetenskapliga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” pågår en analys av framtida militära koncept. Den genomförs inom delprojektet 6 under ledning av ledamoten Anders Carell.

Vid höstsymposiet 27 oktober 2016 presenterade delprojektet 6 tre alternativa militärstrategiska koncept med tillhörande operativa idéer och försvarsmaktsstrukturer. Efter att akademiens ledamöter under höst-symposiet och avdelningarna i en efterföljande remiss fått ge sina syn-punkter har koncepten utvecklats. Dessa har sedan under februari, inom KV21, prövats och värderats i tre operativa spel. Detta symposium syftar till att redovisa resultatet av genomförd värdering.

Anmälan krävs och sker här »

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program

09.00 Välkomstord av akademiens styresman Mikael Odenberg
09.05 Genomgång av huvuddragen i följande militära koncept
– Defensiv tröskel
– Uthålligt motstånd
– Proaktiv tröskel

Värderingsmetod

10.00

Kaffe

10.20

Slutsatser av genomförd värdering. De tre koncepten har värderats mot
– Territoriell integritet
– Ett Östersjöscenario
– Ett Norrlandscenario

Syntes – Hur bör framtidens Försvarsmakt struktureras?

12.00

Avslutning – Nästa steg

Föredragande vid presentationerna är ledamöterna Karlis Neretnieks (avdelning I), Jörgen Ericsson (avdelning II), Anders Persson (avdelning III), Robert Dalsjö (avdelning VI) samt Anders Carell (avdelning I).

 
Symposiet kommer att videoinspelas för internt bruk.