≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till vintersymposiet ”Säkerhetspolitiska perspektiv” måndagen den 11 februari 2019 kl. 09.00 – 12.30  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Symposiet är öppet för allmänheten.

Akademien har i höstas påbörjat ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och studieprojekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Det kommer att pågå t o m 2021 och omfattar säkerhetspolitikens utformning och totalförsvarets fortsatta utveckling i ett europeiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på hur medel och metoder bör utvecklas inom ramen för den samlade säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiken, inklusive hur de militära och civila komponenterna bör användas.

Detta symposium kommer att behandla ett antal grundvärden för projektet SES.

Projektet är möjliggjort genom ekonomiskt bidrag av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Anmälan krävs och görs via anmälningsformulär här »

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Program vid vintersymposiet den 11 februari 2019

Klockan 09.00-12.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

 1. Välkomstord av akademiens styresman Sverker Göranson
 2. Projektet SES och symposiets roll inom projektet
  Projektledaren, ledamoten Per Lodin
 3. Säkerhetspolitiska perspektiv
  Moderator, ledamoten Dr Michael Sahlin

  • Några reflexioner över förutsättningarna för säkerhetspolitiska framtidsbedömningar
   Försvarsberedningens ordförande, ledamoten Dr Björn von Sydow
  • Kärnvapenförbudet
   Utredningsmannen, ledamoten ambassadör Dr Lars-Erik Lundin
  • Kaffepaus
   20 minuter
  • From strategic stability to strategic competition – implications for nuclear arms control
   Dr Ian Anthony, Program Director SIPRI
  • Fokus på västligt försvarssamarbete i norra Europa
   Svein Efjestad, säkerhetspolitisk direktör vid norska försvarsdepartementet
  • Tre kopplade kriser skakar världsordningen
   Ledamoten Dr Robert Dalsjö
 4. Symposiet avslutas av styresmannen