≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Två videoupptagningar från akademisammankomsten 15 mars finns nu tillgängliga.

”Challenges of European Security”, inträdesanförande av den kallade ledamoten, Sir Lawrence Freedman från Storbritannien.

 
Inom ramen för temat ”Världen i dag” har avdelning III före denna akademisammankomst genomfört ett seminarium. Under seminariet har de kallade ledamöterna, generallöjtnant (ret.) Heikki Nikunen från Finland och generalmajor (ret.) Tom H Knutsen från Norge, utifrån deras respektive perspektiv, reflekterat över deras försvarsmakters bedömda reaktioner kopplat till KV21-scenarierna. Ledamöterna har ombetts att särskilt beakta scenarierna ur ett luftstridskrafts­perspektiv.