≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av generallöjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien ska främja vetenskaper av betydelse för Sveriges säkerhet och försvar. Det gör akademien genom att följa forskning och utveckling av betydelse inom området.

Akademiens utåtriktade verksamhet består av att

  • anordna symposier, seminarier och föreläsningar,
  • genomföra utredningar,
  • avge utlåtanden och remissvar över utredningar m m,
  • stödja forskning och utgivning av skrifter,
  • utge akademiens handlingar och tidskrift samt
  • utdela belöningar.

Akademien sammanträder årligen minst sex gånger. Inom varje avdelning äger sammankomster rum minst tre gånger om året. Till dessa sammankomster kallas akademiens samtliga ledamöter.

Vid akademiens och avdelningarnas sammankomster sker bland annat årliga redovisningar från avdelningarna, inträdesanföranden av nya ledamöter och föredrag från utomstående personer. Till dessa programpunkter inbjuds även utomstående att delta.

Akademien samarbetar med Oslo Militaere Samfund. Vill du veta mer om Samfundet så gå in här »