≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av David Bergman

Socialstyrelsens krisberedskapschef och tillika t.f. stabschef Johanna Sandwall tackas för besökt med ett exemplar av akademiens skrift ”Ett trovärdigt totalförsvar” Foto: David Bergman Södersjukhusets beredskapssamordnare Ellinor Linde Blidegård tackas för rundturen i bergrummet. Foto: David Bergman.
T v: Socialstyrelsens krisberedskapschef och tillika t.f. stabschef Johanna Sandwall tackas för besökt med ett exemplar av akademiens skrift ”Ett trovärdigt totalförsvar”. Foto: David Bergman. T h: Södersjukhusets beredskapssamordnare Ellinor Linde Blidegård tackas för rundturen i bergrummet. Foto: David Bergman
Kungl Krigsvetenskapsakademien har inom ramen för KV21 berört krigssjukvården i både seminarier och texter. I slutet av april gjordes diskussionen än mer handfast då Avdelning V anordnade ett besök vid Södersjukhusets bergrum.

Besöket inleddes med att Socialstyrelsens krisberedskapschef och tillika t.f. stabschef Johanna Sandwall beskrev myndighetens arbete med att utveckla sjukvården. Inte minst med utgångspunkt i Försvarsberedningens bedömningar och förslag. Det blev klart att även om mycket av tidigare organisationer och bemanningsplaner måste skapas om från grunden så märkes det att området är prioriterat av alla och de samarbeten och samövningar som genomförts mellan Försvarsmakten och den civila sjukvården framhölls som en stor positiv drivkraft.

Den andra delen av besöket visade Södersjukhusets beredskapssamordnare Ellinor Linde Blidegård runt i bergrummets olika anläggningsdelar, bland annat slussarna för kontaminering och de salar som till vardags ofta används till utbildning och övning. Att anläggningen behållits intakt och i drift är självklart något som underlättar ett återtagande.

Akademiens bok ”Ett trovärdigt totalförsvar” som bland annat berör krigssjukvården finns att beställa från Akademiens bokshop.

Referenten är major, försvarsmaktsdoktorand och ledamot av KKrVA