‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder tisdagen den 19 november 2013 kl. 17.00-18.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum 204A.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter.
  3. Lägesredovisning vad avser slutsatser i Avdelningens projekt ”Teknikens möjligheter för en nollvision i militära operationer”.
  4. Planering av verksamhet 2014.
  5. Övriga frågor.

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.