‚Č° Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­l√∂jtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F √Ė R S V A R  &  S √Ą K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder tisdagen den 19 november 2013 kl. 17.00-18.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum 204A.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter.
  3. Lägesredovisning vad avser slutsatser i Avdelningens projekt ”Teknikens möjligheter för en nollvision i militära operationer”.
  4. Planering av verksamhet 2014.
  5. Övriga frågor.

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.