≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Allmän information Avd IV, bl a avdelningens årsredovisn. (Ordf)
  3. Fyllnadsval av funktionärer inom avdelningen (Valber/Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV21 samt strat/op spel. (Vice ordf)
  5. Verksamhet 2016. (Ordf)
  6. Orientering om Krigsmaterielexportutredningen. (Ordf)
  7. Övriga frågor. (Alla)
  8. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.