≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 9 september 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Allmän information Avd IV, bl a avdelningens årsredovisn. (Ordf)
  3. Fyllnadsval av funktionärer inom avdelningen (Valber/Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV21 samt strat/op spel. (Vice ordf)
  5. Verksamhet 2016. (Ordf)
  6. Orientering om Krigsmaterielexportutredningen. (Ordf)
  7. Övriga frågor. (Alla)
  8. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.