≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Presidiet

Styresman Generaldirektör Mikael Odenberg
Andre styresman Konteramiral Jörgen Ericsson
Ständig sekreterare Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare Direktör Sven-Christer Nilsson
Ordf avd I Överste Jan Mörtberg
Ordf avd II Kommendör Bengt Lundgren
Ordf avd III Generalmajor Jan Andersson
Ordf avd IV Överste Jan-Erik Lövgren
Ordf avd V Generaldirektör Marie Hafström
Ordf avd VI Ambassadör Mats Bergquist

 


Styresman

MIKAEL ODENBERGMikael Odenberg

Mikael Odenberg är generaldirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät samt ledamot av akademien sedan 2010. Han tillhör avdelning V och valdes till styresman för akademien 2014.

Han avlade reservofficersexamen i Kustartilleriet 1976 och är sedan 1991 major i Amfibiekåren. Han gick Försvarshögskolans chefskurs 1994 och 2009.

Mikael Odenberg var försvarsminister 2006–2007 och riksdagsledamot 1991–2007. Han är ledamot av Regeringens krishanteringsråd och Totalförsvarets chefsgrupp.


Andre styresman

JÖRGEN ERICSSONJörgen Ericsson

Konteramiral Jörgen Ericsson är ledamot av akademien sedan 2001 och dess andre styresman sedan 2017.

Han tog officersexamen 1975 vid Kungl. Sjökrigsskolan och har tjänstgjort inom ytstridssystemet som fartygs-, divisions- och flottiljchef. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt högre chefsutbildning vid US Naval War College 94-95.

Ericsson var Generalinspektör för Marinen och Marininspektör 2001–05. Därefter var han Stabschef i Högkvarteret 2005–07. Åren 2007–10 var Ericsson Försvarsmaktens strategi- och planeringschef. Han avslutade sin karriär som Försvarsattaché i Washington 2011–14 och gick i pension 1 april 2015.


Ständig sekreterare

BJÖRN ANDERSONBjörn Anderson

Björn Anderson är generalmajor och ledamot i akademien sedan 1994. Han tillhör avdelning I och valdes till ständig sekreterare i akademien 2009.

Han utnämndes som fänrik i pansartrupperna 1969 och har varit chef för Skaraborgs regemente (P4/Fo35) under åren 1993 till 1995. Under åren 2000 till 2001 var han chef för det militärvetenskapliga området vid Försvarshögskolan. Från Försvarsmakten pensionerades han 2005 och var då chef för Norra militärdistriktet.

Inom försvaret har Björn Anderson deltagit i organisations- och ledningsutredningar som VK83 (expert), FU88 (huvudsekreterare), LEMO (Försvarsmaktens representant) och LU02 (utredare).

Han har bland annat varit ordförande i styrelsen för Baltic Defence College, Officerares Ideella Stödförening samt styrelseledamot i Statens Försvarshistoriska Museer och Kasernen Fastighets AB.


Skattmästare

SVEN-CHRISTER NILSSON


Ordförande avdelning I, Lantkrigsvetenskap

JAN MÖRTBERGJan Mörtberg

Jan Mörtberg är överste och ledamot av akademien sedan 1998. Han valdes till ordförande i avdelning I år 2015.

Han utnämndes till löjtnant vid Norrbottens regemente 1977, har varit chef för Norrbottens regemente och är institutionschef vid Försvarshögskolan. Han har också varit sakkunnig vid Försvarsdepartementets sekretariat för långsiktig försvarsplanering. Förutom trupp-, lärar- och stabstjänstgöring i Försvarsmakten på nationell basis har han erfarenhet av internationell tjänstgöring i Sinai, Cypern, Libanon, Afghanistan och Irak-Kuwait.

Jan Mörtberg är ledamot av Svenska kraftnäts insynsråd för elberedskap, är ständig sekreterare för Norrbottensakademien och medlem av ledningen i Svenska Frimurare Orden.


Ordförande avdelning II, Sjökrigsvetenskap

BENGT LUNDGREN

Bengt Lundgren är kommendör och ledamot av akademien sedan 2006. Han är ordförande i avdelning II sedan 2013.

Bengt Lundgren är sjöofficer och har genomgått Försvarshögskolans tekniska chefskurs (1999–2001) och US Naval War College, Command Course 2006–2007.

Han har de senaste decenniet arbetat med Försvarsmaktens förmågeutveckling, Försvarsplanering och Försvarsmaktplanering såväl vid Högkvarteret som vid Försvarsdepartementet och har bland annat varit delaktig i utvecklingen av koncepten kring Nordic Battlegroup och planeringen kring våra internationella insatser. Dessförinnan var han Chef för 20. Korvettdivisionen och för den Internationella korvettsstyrkan och var med om att bygga upp den internationella marina förmågan.

För närvarande är Bengt Lundgren operativ chef i Marinen och Sveriges Försvarsattaché i Nederländerna. Han är sedan 2004 adjutant åt Hans Majestät Konungen.


Ordförande avdelning III, Luftkrigsvetenskap

JAN ANDERSSONJan Andersson

Jan Andersson är generalmajor och ledamot av akademien sedan 1999. Han valdes till ordförande i avdelning III år 2014.

Han är flygvapenofficer med flygutbildning och har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning 1987–89

Han påbörjade sin bana vid Norrbottens Flygflottilj, F21, i Luleå och har varit divisionschef, chef taktisk utprovningsenhet JAS 39, chef F7, chef Flygtaktiskt kommando och Flygvapeninspektör 2003–2008. Han har tjänstgjort som försvarsattaché i Washington. Han pensionerades från Försvarsmakten 2011 och innehar nu en position som rådgivare, Senior Military Advisor, vid Försvarsexportmyndigheten.


Ordförande avdelning IV, Militärteknisk vetenskapJan-Erik Lövgren

JAN-ERIK LÖVGREN

Jan-Erik Lövgren är överste och ledamot i akademien sedan 2006. Han tillhör avdelning IV och valdes till ordförande i avdelningen 2011.

Han är teknisk officer i armén sedan 1976 och har omväxlande tjänstgjort vid förband, skolor, Högkvarteret samt Försvarets materielverk. Åren 1995–1998 var han Chef för Arméns tekniska skola i Östersund.

Han har genomgått Försvarshögskolans grundkurs 2000 samt fortsättningskurs 2001. Högre Nationell underrättelseutbildning 2005 samt den franska kursen SERA 18 (European Session of Responsibles for Armament, Paris) 2006.

Jan-Erik Lövgren tjänstgör sedan 2004 vid Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) som militärsakkunnig.


Ordförande avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

MARIE HAFSTRÖMMarie Hafström

 

 

 


Ordförande avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

MATS BERGQUISTMats Bergquist

Mats Bergquist är filosofie doktor och tidigare ambassadör. Han är ledamot av akademien sedan 1984 och valdes till ordförande i avdelning VI år 2011.

Efter studier i historia, statskunskap och nationalekonomi avlade han en fil. mag. i Lund 1960. Han disputerade 1970 och antogs samma år som docent i statskunskap vid Lunds universitet. Efter ett mångårigt yrkesliv inom utrikesförvaltningen slutade han som ambassadör i London 2004. På vägen dit har han bland annat varit vid FN-delegationen i New York, ambassadråd i Washington, departementsråd och chef för politiska avdelningens enhet för Västeuropa och Amerika på UD, ambassadör i Israel och Cypern samt ambassadör i Helsingfors.

Under åren 1974–1976 var han biträdande sekreterare i 1974 års försvarsutredning. Idag är han ordförande för bland annat Växjö universitet, Utrikespolitiska institutet och Samfundet Sverige-Finland. Därutöver är han ledamot av styrelsen för brittisk-svenska handelskammaren och styrelsen för det Finsk-svenska kulturcentret i Hanaholmen.

Han har publicerat fem böcker, senast ”Experimentet Blair” (2007) och närmare 150 tidskrifts- och tidningsartiklar.