≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Styresman Generaldirektör Mikael Odenberg
Andre styresman Konteramiral Jörgen Ericsson
Ständig sekreterare Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare Direktör Sven-Christer Nilsson
Ordf avd I Överste Jan Mörtberg
Ordf avd II Kommendör Bengt Lundgren
Ordf avd III Generalmajor Jan Andersson
Ordf avd IV Överste Jan-Erik Lövgren
Ordf avd V Generaldirektör Marie Hafström
Ordf avd VI Ambassadör Michael Sahlin

 


Styresman

Mikael OdenbergMIKAEL ODENBERG

Mikael Odenberg är ledamot av akademien sedan 2010. Han tillhör avdelning V och valdes till styresman för akademien 2014.

Han var landstingsledamot i Stockholms län 1976–1991, riksdagsledamot 1991–2007 och försvarsminister 2006–2007. Under åren 2008–2017 var Odenberg generaldirektör och chef för Affärsverket svenska kraftnät och han blev i december 2016 ordförande i Karolinska institutets styrelse.

Mikael avlade reservofficersexamen i dåvarande Kustartilleriet 1976 och är sedan 1991 major i Amfibiekåren. Han gick Försvarshögskolans chefskurs på Solbacka 1994 och 2009.


Andre styresman

Jörgen EricssonJÖRGEN ERICSSON

Konteramiral Jörgen Ericsson är ledamot av akademien sedan 2001 och dess andre styresman sedan 2017.

Han tog officersexamen 1975 vid Kungl. Sjökrigsskolan och har tjänstgjort inom ytstridssystemet som fartygs-, divisions- och flottiljchef. Han har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning samt högre chefsutbildning vid US Naval War College 94-95.

Ericsson var Generalinspektör för Marinen och Marininspektör 2001–05. Därefter var han Stabschef i Högkvarteret 2005–07. Åren 2007–10 var Ericsson Försvarsmaktens strategi- och planeringschef. Han avslutade sin karriär som Försvarsattaché i Washington 2011–14 och gick i pension 1 april 2015.


Ständig sekreterare

Björn AndersonBJÖRN ANDERSON

Björn Anderson är generalmajor och ledamot i akademien sedan 1994. Han tillhör avdelning I och valdes till ständig sekreterare i akademien 2009.

Han utnämndes som fänrik i pansartrupperna 1969 och har varit chef för Skaraborgs regemente (P4/Fo35) under åren 1993 till 1995. Under åren 2000 till 2001 var han chef för det militärvetenskapliga området vid Försvarshögskolan. Från Försvarsmakten pensionerades han 2005 och var då chef för Norra militärdistriktet.

Inom försvaret har Björn Anderson deltagit i organisations- och ledningsutredningar som VK83 (expert), FU88 (huvudsekreterare), LEMO (Försvarsmaktens representant) och LU02 (utredare).

Han har bland annat varit ordförande i styrelsen för Baltic Defence College, Officerares Ideella Stödförening samt styrelseledamot i Statens Försvarshistoriska Museer och Kasernen Fastighets AB.


Skattmästare

Sven-Christer NilssonSVEN-CHRISTER NILSSON

Sven-Christer Nilsson, f. 1944, har lång erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv och har varit koncernchef i Ericsson. Han är tidigare styrelseordförande i Försvarets Materielverk, FMV, och är vidare ledamot av styrelsen i internationella börsnoterade bolag. Sven-Christer är fil. kand. (matematik, teoretisk fysik) vid Lunds universitet och f.d. reservofficer i Artilleriet.


Ordförande avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Jan MörtbergJAN MÖRTBERG

Jan Mörtberg är överste och ledamot av akademien sedan 1998. Han valdes till ordförande i avdelning I år 2015.

Han utnämndes till löjtnant vid Norrbottens regemente 1977, har varit chef för Norrbottens regemente och institutionschef vid Försvarshögskolan. Han har också varit sakkunnig vid Försvarsdepartementets sekretariat för långsiktig försvarsplanering. Förutom trupp-, lärar- och stabstjänstgöring i Försvarsmakten på nationell basis har han erfarenhet av internationell tjänstgöring i Sinai, Cypern, Libanon, Afghanistan och Irak-Kuwait.

Jan Mörtberg är ordförande i Armémuseums vänförening, är ständig sekreterare för Norrbottensakademien och medlem av ledningen i Svenska Frimurare Orden.


Ordförande avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Bengt LundgrenBENGT LUNDGREN

Bengt Lundgren är kommendör och ledamot av akademien sedan 2006. Han är ordförande i avdelning II sedan 2013.

Bengt Lundgren är sjöofficer och har genomgått Försvarshögskolans tekniska chefskurs (1999–2001) och US Naval War College, Command Course 2006–2007.

Han har de senaste decenniet arbetat med Försvarsmaktens förmågeutveckling, Försvarsplanering och Försvarsmaktplanering såväl vid Högkvarteret som vid Försvarsdepartementet och har bland annat varit delaktig i utvecklingen av koncepten kring Nordic Battlegroup och planeringen kring våra internationella insatser. Dessförinnan var han Chef för 20. Korvettdivisionen och för den Internationella korvettsstyrkan och var med om att bygga upp den internationella marina förmågan.

För närvarande är Bengt Lundgren operativ chef i Marinen och Sveriges Försvarsattaché i Nederländerna. Han är sedan 2004 adjutant åt Hans Majestät Konungen.


Ordförande avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Jan AnderssonJAN ANDERSSON

Jan Andersson är generalmajor och ledamot av akademien sedan 1999. Han valdes till ordförande i avdelning III år 2014.

Han är flygvapenofficer med flygutbildning och har genomgått Försvarshögskolans chefsutbildning 1987–89

Han påbörjade sin bana vid Norrbottens Flygflottilj, F21, i Luleå och har varit divisionschef, chef taktisk utprovningsenhet JAS 39, chef F7, chef Flygtaktiskt kommando och Flygvapeninspektör 2003–2008. Han har tjänstgjort som försvarsattaché i Washington. Han pensionerades från Försvarsmakten 2011 och innehar nu en position som rådgivare, Senior Military Advisor, vid Försvarsexportmyndigheten.


Ordförande avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Jan-Erik LövgrenJAN-ERIK LÖVGREN

Jan-Erik Lövgren är överste och ledamot i akademien sedan 2006. Han tillhör avdelning IV och valdes till ordförande i avdelningen 2011.

Han är teknisk officer i armén sedan 1976 och har omväxlande tjänstgjort vid förband, skolor, Högkvarteret samt Försvarets materielverk. Åren 1995–1998 var han Chef för Arméns tekniska skola i Östersund.

Han har genomgått Försvarshögskolans grundkurs 2000 samt fortsättningskurs 2001. Högre Nationell underrättelseutbildning 2005 samt den franska kursen SERA 18 (European Session of Responsibles for Armament, Paris) 2006.

Jan-Erik Lövgren tjänstgör sedan 2004 vid Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) som militärsakkunnig.


Ordförande avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Marie HafströmMARIE HAFSTRÖM

Marie Hafström är tidigare generaldirektör och ledamot av akademien sedan 1998. Hon tillhör avdelning V och valdes till ordförande i avdelningen 2012.

Marie Hafström avlade en jur kand 1968. Hon har tjänstgjort inom domstolsväsendet, varit anställd som politiskt sakkunnig i regeringskansliet och utnämndes till departementsråd i Försvarsdepartementet 1986, där hon verkade till 1996. Hafström utnämndes 1996 till generaldirektör och chef för Kustbevakningen, en tjänst som hon lämnade 2005 för att bli den första generaldirektören för Försvarsmakten och därmed stf myndighetschef under överbefälhavaren. År 2009 utsågs Marie Hafström till särskild utredare av hur den nya havsmyndigheten ska organiseras och 2012 till särskild utredare i utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst.

Förutom av Kungl Krigsvetenskapsakademien är Marie Hafström sedan 2009 ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien.


Ordförande avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Michael SahlinMICHAEL SAHLIN

Michael Sahlin är ledamot (Avd VI) sedan 1993 och valdes till avdelningens ordförande 2017.

Han var kanslichef i Riksdagens Försvarsutskott (1987-1991), huvudsekreterare i 1984 och 1988 års försvarskommitté, statssekreterare i Försvarsdepartementet (1991-94), och Generaldirektör i Folke Bernadotteakademin (2002-2007).

Han är ambassadör i UD och har tjänstgjort som ambassadör i Turkiet/Azerbajdzan, FR Jugoslavien/Makedonien, och Norge samt som EU-sändebud (EUSR) i Makedonien och som särskilt svenskt sändebud i Sudan. Han var 2011-2015 ordförande ii Svenska Atlantkommittén.

Han är filosofie doktor i statskunskap, Uppsala Universitet.