≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

En helårsprenumeration på Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift kostar 400 kr (2014). Utanför Sverige men inom Europa är priset 500 kr och utanför Europa 600 kr. Priserna inkluderar moms.

Är Du redan prenumerant får Du förnyelseavi automatiskt vid prenumerations­periodens slut. Om Du inte tidigare är prenumerant klickar du här »