≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Peer-review i KKrVAHT:s tidskriftsdel

Ett peer-review-förfarande tillämpas i tidskriftsdelen av Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens Handlingar och Tidskrift sedan första halvåret 2008. Författare uppmanas att inkomma med manuskript. De riktlinjer som gäller för de artiklar som omfattas av det nya systemet är följande:

  1. Språket kan vara engelska eller skandinaviska språk.
  2. Artiklarna eller varianter av artiklarna ska inte ha varit publicerade eller vara under publicering någon annanstans. KKrVAHT accepterar inte manuskript som insänts för prövning till annan tidskrift.
  3. Längden bör vara 7–10 000 ord (d v s max 50 000 tecken utan blanksteg = max 60 000 tecken med blanksteg = max 20 A-4-sidor i normal text med 12 punkter). Tidskriften kan tänkas publicera artiklar om mer än 10 000 ord om ämnet kräver det.
  4. Artikeln ska starta med ett abstract om cirka 100 ord på engelska om det är en artikel skriven på skandinaviskt språk eller på skandinaviskt språk om artikeln är skriven på engelska.
  5. I övrigt gäller Akademiens nuvarande anvisningar till författare och skrivhandbok.

Ledamöter och andra läsare av tidskriften uppmanas sprida denna information.

Redaktören