≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Referat av akademisammankomsten måndagen den 21 maj 2018

av Thomas Hörberg

Försvarets utformning sker i allt väsentligt inom de ramar som försvarsberedningen föreslår. Beredningens verklighetsbeskrivning och analyser är också av stor betydelse för säkerhetspolitikens förande. Vill man förstå den omstöpning av försvaret som inleddes åren efter det kalla krigets slut finns det därför anledning att uppehålla sig vid försvarsberedningens verksamhet. Detta är vad Tommy Åkesson gjorde i sitt inträdesanförande i Akademien, vilket han givit titeln ”Omformningen av försvaret. Försvarsberedningens bedömningar 1995–2004”. Sammanfattningen nedan har i allt väsentligt gjorts med hans egna ord.

Åkesson menade att förändringen av försvaret var en av de största som ”drabbat” en militär organisation i fredstid och att försvarsberedningen, som arena för de deltagande riksdagspartierna men också som aktör, därvid haft en nyckelroll. Allt låter sig inte behandlas i ett kort anförande, och den metod Åkesson valt för att illustrera vad det rörde sig om var att diskutera hur beredningen behandlade ett antal centrala begrepp. [continue reading…]

Vid dagens akademisammankomst har akademien valt in sju nya ledamöter och kallat professor och överste John Andreas Olsen från Norge som ledamot.

Valda ledamöter är brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, generalmajor Mats Helgesson, professor Magnus Jerneck, länsråd Ulrika Gradin, försvarsråd Johan Raeder och departementsråd Kristina Bergendal. [continue reading…]

 

H.K.H. Prinsessan Victoria. Copyright: Erika Gerdemark, Kungahuset.se     Sverker Göranson. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
T v HKH Kronprinsessan Victoria (Copyright: Erika Gerdemark, Kungahuset.se) och t h Sverker Göranson (Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten).

Idag har Akademien utsett HKH Kronprinsessan Victoria till förste hedersledamot. Vid samma tillfälle valdes ledamoten och generalen Sverker Göranson till styresman. Han ersätter Mikael Odenberg som varit styresman sedan 2014. Göranson är pansarofficer från grunden och har en lång karriär bakom sig vid förband och staber, nationellt och internationellt. Under åren 2009 till sin pensionering 2015 var han Sveriges Överbefälhavare.

av David Bergman

Socialstyrelsens krisberedskapschef och tillika t.f. stabschef Johanna Sandwall tackas för besökt med ett exemplar av akademiens skrift ”Ett trovärdigt totalförsvar” Foto: David Bergman Södersjukhusets beredskapssamordnare Ellinor Linde Blidegård tackas för rundturen i bergrummet. Foto: David Bergman.
T v: Socialstyrelsens krisberedskapschef och tillika t.f. stabschef Johanna Sandwall tackas för besökt med ett exemplar av akademiens skrift ”Ett trovärdigt totalförsvar”. Foto: David Bergman. T h: Södersjukhusets beredskapssamordnare Ellinor Linde Blidegård tackas för rundturen i bergrummet. Foto: David Bergman
Kungl Krigsvetenskapsakademien har inom ramen för KV21 berört krigssjukvården i både seminarier och texter. I slutet av april gjordes diskussionen än mer handfast då Avdelning V anordnade ett besök vid Södersjukhusets bergrum.

Besöket inleddes med att Socialstyrelsens krisberedskapschef och tillika t.f. stabschef Johanna Sandwall beskrev myndighetens arbete med att utveckla sjukvården. Inte minst med utgångspunkt i Försvarsberedningens bedömningar och förslag. Det blev klart att även om mycket av tidigare organisationer och bemanningsplaner måste skapas om från grunden så märkes det att området är prioriterat av alla och de samarbeten och samövningar som genomförts mellan Försvarsmakten och den civila sjukvården framhölls som en stor positiv drivkraft. [continue reading…]

Sex bidrag inkom för bedömning till tävlingen. Texten Rätten till självförsvar och krigföring i cyberrymden, författad av Dirk Roland Haupt har av Akademien ansetts ha den kvalitet som innebär en belöning om 25 000 kr. Följande bidrag har en kvalitet som gör att vi inom akademien önskar publicera dessa:

  • The risk with a Public Perception of a Qualitative Edge, författad av Robin Häggblom
  • Uthållighet, författad av major Peter Karlsson.
  • Clausewitz teorier om befälhavarnas hantering av friktioner i krig – en teoriprövande tvåfallsstudie, författad av Annelie Olavsson.

 
Kungl Krigsvetenskapsakademien tackar författarna för intresset att deltaga i tävlingen och för deras bidrag.

Tommy Jeppsson
Redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Under benämningen Krigsvetenskap i det 21:a århundradet har Akademien under tre år arbetet med en studie som omfattar ett framtida militärt och civilt försvar.

11-12 april genomfördes projektets slutkonferens i IVA:s lokaler med deltagande av ett drygt hundratal personer. Utvecklingen i vår omvärld belystes mycket initierat av ambassadör Veronica Wand-Danielsson efterföljt av en paneldiskussion modererad av Anna Wieslander och med deltagande av ledamöterna Katarina Enberg, Carolina Vendil-Pallin och Gunilla Herolf. [continue reading…]