≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Tibellska fonden

Donationer

Hur sker en donation?

  • Donation av kontanta medel sker via inbetalning till bankgiro 111-3075 med text ”Tibellska Fonden”.
  • Donation av värdepapper sker genom att donator meddelar värdepappersförvaltare/VPC vad som skall överföras till depå hos SEB, 01-006 987 142, med text ”Tibellska Fonden”.
  • Avkastningar/räntor avseende värdepapper sker på motsvarande sätt.
  • Vid donation genom testamentsförordnande (legat) anges SEB ”Tibellska Fonden” samt bankgironummer/depå i testamentet.

Övrigt.

  • Akademien är inte registrerad som gåvomottagare med skattebefrielse. Däremot är akademien begränsat skattskyldig. Det innebär att såväl donator som akademien undgår skatt om värdepapper, fasta tillgångar (motsv.) överlämnas direkt till fonden, utan att föregås av en försäljning.