≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tibellska fonden

Föreskrifter

Föreskrifter
för ”Tibellska fonden för stödjandet av verksamheten inom
Kungl Krigsvetenskapsakademien”
(antagna den 12 november 2012)

1 §     Kungl Krigsvetenskapsakademiens föregångare Svenska Krigsmanna Sällskapet grundades den 12 november 1796. Initiativtagare var dåvarande kaptenen, sedermera generalen, Gustaf Wilhelm af Tibell, som tillsammans med några ”vid Kongl. Krigs-Akademien på Carlberg tjenstgörande Officerare och Lärare” bildade sällskapet. Syftet var att skapa ett forum för att utveckla och sprida kunskap om de vetenskaper, som var av betydelse för utvecklingen av krigskonsten inom hären och att stimulera officerarna att förkovra sig i dessa ting. Den 2 maj 1805 ”täcktes Gustav IV Adolf benåda Sällskapet med namn af Dess Krigs Vettenskaps Akademie”.

Sedan grundandet år 1796 är H M Konungen Akademiens beskyddare.

Den Tibellska fonden har den 12 november 2012 inrättats för att stödja Kungl Krigsvetenskapsakademiens verksamhet i syfte att säkerställa stiftarnas viljeinriktning. Fonden utgör en del av Akademiens tillgångar med en egen redovisning.

2 §     Fonden ska utgöras av donationer i form av kontanta medel, värdepapper, reala tillgångar m.m. från enskilda och juridiska personer.

3 §     Donatorer ska registreras och årligen bekantgöras i Akademiens Handlingar och Tidskrift och vara synliggjorda på Akademiens hemsida. Vid större donationer ska donatorn kunna belönas med medalj och/eller inbjudan till Akademiens högtidsdag.

4 §     Akademiens presidium ska ansvara för förvaltningen av fondens tillgångar. Direktiv för förvaltningen lämnas till Akademiens finansutskott.

5 §     Fondens tillgångar ska förvaltas av banks notariatavdelning (motsv.) som står under Finansinspektionens tillsyn.

6 §     Fondens tillgångar ska användas för Akademiens verksamhet i enlighet med ändamålsparagrafen i Akademiens stadgar.

7 §     Akademiens presidium beslutar årligen i september hur mycket av fondens tillgångar som ska gå till verksamhet enligt 6 §. Realvärdet av fondens tillgångar ska dock bevaras genom att dessa årligen uppräknas med ett tal som täcker inflation och en real tillväxt som fastställs av Akademiens presidium.

8 §     Förvaltningen av fonden granskas årligen av Akademiens revisorer. Revisorernas rapportering lämnas årligen genom revisionsberättelsen av Akademien i sin helhet.