≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nya ledamöter 2016

Vid akademisammankomsten den 18 maj invaldes fyra nya ledamöter; Patrik Gardesten, Micael Bydén, Ingela Mathiasson och Lars Hedström. Vid samma möte kallades Sir Lawrence Freedman från Storbritannien som ny ledamot.

Patrik Gardesten
Micael Bydén
Ingela Mathiasson
Lars Hedström
Sir Lawrence Freedman

Patrik Gardesten är överste i amfibiekåren. Han är chef för Insatssektionen vid Insatsledningen i Högkvarteret. Efter genomgången chefsutbildning vid Försvarshögskolan har han studerat och tjänstgjort utomlands samt varit stf bataljonschef vid Amf1 och sektionschef vid Sjöstridsskolan.

Micael Bydén är general i flygvapnet och överbefälhavare. Efter genomgången chefsutbildning vid Försvarshögskolan har han varit stabsofficer vid Krigsförbandsledningen, chef för Flygskolan, stf chef för Helikopterflottiljen samt flygtaktisk chef och flygvapenchef. Han har dessutom varit flygattaché i Washington och stabschef i Afghanistan.

Ingela Mathiasson är brigadgeneral i flygvapnet. Hon är ledningschef för flygförband vid FMV. Efter genomgången chefsutbildning vid Försvarshögskolan har hon tjänstgjort vid MUST, varit lärare vid Försvarshögskolan, sektionschef vid Strategiledningen i Högkvarteret, stf chef och chef för F 7, samt avdelningschef vid Högkvarterets Ledningsstab. Hon har en Master in Business Administration vid Stockholms universitet.

Lars Hedström är chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Efter brandingenjörsexamen 1979 har han tjänstgjort inom räddningstjänsten, varit stabsofficer vid NATO Headquarters, överdirektör vid Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten samt departementsråd vid Statsrådsberedningen. Han har publicerat sig rörande krishantering, totalförsvar och ledarskap.

Sir Lawrence Freedman är professor i War Studies och Vice-Principal (Strategy and Development) vid King’s College i London. Han är ledamot av Brittiska akademien sedan 1995 och utnämnd till Commander of the Most Excellent Order of the British Empire 1996. Freedman är en av de mest framstående startegerna i sin generation. Han är publicerad i ett stort antal skrifter. Han har utrett Storbritanniens deltagande i Irakkriget 2003, redovisat i rapporten The Iraq Inquiry.