≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Den 14-16 maj genomför Akademien sin stora internationella konferens i samverkan med Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan. Konferensen stöds av Riksbankens Jubileumsfond. Plats Försvarshögskolan.

I konferensen medverkar ett stort antal internationella experter som kommer att behandla det aktuella militära tänkandet ur olika perspektiv. Språk under konferensen är engelska.

Program framgår av »

Ledamöter och personal vid försvarsmyndigheter och försvarsanknutna organisationer inbjuds att delta i föreläsningar under den 15 och 16 maj. Eftersom antalet platser är begränsat gäller principen ”först till kvarn”. De som har inbjudits i särskild ordning och anmält/registrerat sig behöver inte göra förnyad anmälan. De ledamöter av Akademien, som anmälts av respektive avdelningsordförande ska heller inte göra någon ny anmälan.

Anmälan krävs och ska ske senast den 5 maj till:
info@kkrva.se
och rubriceras: MT anmälan om deltagande
Av anmälan ska framgå: förnamn, efternamn, titel, nuvarande tjänsteställe alt. ledamotskap i Akademien samt epost-adress för kontakt.
Deltagande förutses ske båda dagarna.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Kommentering är avstängd / ej aktuell.