≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Den 14-16 maj genomför Akademien sin stora internationella konferens i samverkan med Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan. Konferensen stöds av Riksbankens Jubileumsfond. Plats Försvarshögskolan.

I konferensen medverkar ett stort antal internationella experter som kommer att behandla det aktuella militära tänkandet ur olika perspektiv. Språk under konferensen är engelska.

Program framgår av »

Ledamöter och personal vid försvarsmyndigheter och försvarsanknutna organisationer inbjuds att delta i föreläsningar under den 15 och 16 maj. Eftersom antalet platser är begränsat gäller principen ”först till kvarn”. De som har inbjudits i särskild ordning och anmält/registrerat sig behöver inte göra förnyad anmälan. De ledamöter av Akademien, som anmälts av respektive avdelningsordförande ska heller inte göra någon ny anmälan.

Anmälan krävs och ska ske senast den 5 maj till:
info@kkrva.se
och rubriceras: MT anmälan om deltagande
Av anmälan ska framgå: förnamn, efternamn, titel, nuvarande tjänsteställe alt. ledamotskap i Akademien samt epost-adress för kontakt.
Deltagande förutses ske båda dagarna.

Björn Anderson
Ständig sekreterare