≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademien består av drygt 400 ledamöter som tillsammans representerar alla grenar av det svenska totalförsvaret. Nya ledamöter väljs varje år i maj. Akademiens stadgar föreskriver att det får finnas högst 160 valda ledamöter som är yngre än sjuttio år. Detta innebär att när en ledamot fyller 70 år blir en plats ”ledig”, så att en ny ledamot kan väljas in.

Till ledamot kan väljas svensk medborgare, som är känd för goda insatser inom Akademiens verksamhetsområde och som bedöms ha vilja och förmåga att medverka i Akademiens verksamhet.

Till ledamot kan kallas utländsk medborgare, som är känd för framstående insatser inom Akademiens verksamhetsområde.

Länk till listor med Kungl Krigsvetenskapsakademiens ledamöter. Valda ledamöter i alfabetisk ordning och i avdelningsordning samt kallade ledamöter.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens ledamotsregister (Kräver inloggning enligt utsänd anvisning)