≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

   

Military Thinking

Medförfattarna är världsnamn inom ämnena militärteori, teknologi och logistik. Boken ger breda såväl som djupa perspektiv på en framtid som redan delvis är här.

Nato – för och emot

I en tid när debatten för och emot ett svenskt medlemskap i den västliga försvarsalliansen får betraktas som relativt livlig, ger denna bok perspektiv på respektive huvudlinje.

Korridoren till Kaliningrad

Ett scenario som till lika delar ger läsglädje, underhåller och triggar till eftertanke.

Beställ böckerna här »

Kommentering är avstängd / ej aktuell.