≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

se karta

Kontaktperson: Gunnar Magnusson, epost info@kkrva.se

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

  • Ständige sekreteraren Björn Anderson, 076-760 96 40. Akademiens verksamhet, hemsida, ledamotsärenden
  • Andre sekreteraren Gunnar Magnusson, 076-760 96 41. Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m
  • Redaktören Tommy Jeppsson, 076-760 96 45. Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift

För webbplatsen samt akademiens ledamots- och prenumerantregister svarar Marie Brunnberg, 073-656 09 03, epost admin@kkrva.se.