≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 19 september 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Inträdesanförande av ledamoten Johan Svensson, ”Materielförsörjningsstrategin – fortsatt relevant inför nästa Försvarsbeslut?”
   
  Nuvarande materielförsörjningsstrategi är nu ett decennium gammal. Mycket har förändrats under denna tid bl.a. huvudfokus för Försvarsmaktens uppgifter vilket ställer andra krav på tex försörjningstrygghet, den inhemska och globala marknaden. Analysen belyser strategins huvudkomponenter och dess relevans nu och inför nästa Försvarsbeslutsperiod.


PAUS med öl/vatten och smörgås (ca 17.30 – 17.50)

 1. ”Försvarsindustrins roll inom totalförsvaret och dess försörjningstrygghet”.
  • Bakgrundsbeskrivning av ordförande i avdelning IV, Jan-Erik Lövgren. Planeringsprocessen, importplanering, forcerad anskaffning och industrins förberedelser.
  • Statens roll som kravställare av överste Gustaf Fahl. FMV. Nuläge samt pågående utveckling.
  • Nuläget inom industrin av Niklas Alm, Säkerhets- och försvarsföretagen. Näringslivet i allmänhet och Försvarsmateriel i synnerhet, antal soldater kontra eldkraft, samt företagens roll i Sverige.
  • Allmän diskussion.

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst (utsänds via mail).
 2. Övriga frågor.
 3. Sammankomsten avslutas.

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare