≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Akademien sammanträder onsdagen den 4 december 2013 mellan kl 16.30 och 19.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Utomstående är inbjudna till öppna delen.

Evenemanget är fullbokat.

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. Ledamoten och utrikesministern Carl Bildt redovisar sina tankar för dagen angående den säkerhetspolitiska situationen, globalt och i närområdet.
  3. Ledamoten Åke Sellström redovisar erfarenheter från de vapeninspektioner som gjorts i Syrien, bland annat om användningen av kemiska stridsmedel.

    PAUS (Öl/vatten och smörgås)

  4. Avdelning IV genomför sin årliga redovisning under rubriken ”Nolltolerans mot förluster”.

Sluten del

  1. Föregående sammankomsts protokoll.
  2. Diskussion om ”Akademiens” förhållningssätt inför försvarsbeslutet 2015.
  3. Information om nytt forskningsprojekt angående framtida krig.
  4. Sammankomsten avslutas.

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Ledamöter
Revisorer

Kommentering är avstängd / ej aktuell.