≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Hybridkrigföring, krig eller bara militära operationer?

KKrVA avdelning 1 och delprojektledare Operationskonst inom SES21 inbjuder till symposium om Hybridkrigföring

21 maj 2019 kl 12.30–17.00 på Försvarshögskolan, SÖ-hallen.

Symposiet är öppet även för utomstående.
Anmälan krävs och sker här »

Avsikten med symposiet är skapa en gemensam förståelse för vad i operationskonstens grunder, som fortfarande är relevant i modern krigföring. Utgångspunkten är det som kallas för ”Hybridkrigföring”, det skulle också kunna kallas ”gråzonsproblematik”. Till att börja med utreds om denna etikett är något väsentligt nytt eller om det är en förlängning av tidigare tänkande. En hypotes är att ”Hybridkrigföring” egentligen inte är så nytt filosofiskt och tankemässigt men att tekniken – framför allt cyberteknik och industrins produktionsteknik – skapat en förändrad spelplan och högre tempo. Dock är det fortfarande en fråga om att utnyttja motståndarens svagheter/sårbarheter och egen styrka – helst utan fullskaligt krig.

Symposiet hålls på svenska. Huvudsakligt innehåll:

12.30 Ett historiskt och europeiskt perspektiv på begreppet Hybridkrigföring
(Ambassadör Fredrik Löjdqvist (UD) och fil dr, övlt Anders Palmgren (FHS))
13.40 Teknikutveckling, sårbarhet, påverkansoperationer
(T b d och fil dr Björn Palmertz (FHS CATS))
14.40 Kaffe
15.00 Ryska perspektiv på offensiv krishantering, case study Georgien, Ukraina
(Öv Pär Blid (HKV) och fil dr Niklas Nilsson (FHS))
16.10 Hur tar försvarsberedningen upp Hybridkrigföring och Gråzonsproblematik?
(Tommy Åkesson, sekr i Försvarsberedningen)
16.30–17.00 Estraddiskussion (samtliga deltagare, moderator öv Johan René)

Välkomna!

Johan René
Delprojektledare Operationskonst/SES 21