≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Hot mot försörjningssäkerheten”

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 
Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” redovisar och diskuterar delprojektet 2 (icke-militära hot) väsentliga faktorer och områden som är av avgörande betydelse för Sveriges försörjning under en högkonflikt/krig.

Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på akademiens hemsida i efterhand.

Anmälan krävs och görs via länk nedan.

Program »
Anmälan »

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Kommentering är avstängd / ej aktuell.