≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

 
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
inbjuder Akademiens ledamöter till höstsymposium

”Framtida militära koncept”

Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 09.00 – 12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.


Akademiens tvärvetenskapliga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” är nu i ett stadium när framtida utmaningar för svenskt försvar har identifierats. Det gäller allt från omvärldsutveckling, teknikutveckling, svenska samhällets utveckling och de hot vi kan bli utsatta för. Frågan är nu hur vi bör ta oss an de utmaningar vi står inför?

Under årets höstsymposium kommer delprojektet 6 att relativt detaljerat, redovisa tre alternativa militärstrategiska koncept med tillhörande operativa idéer och försvarsmaktsstrukturer. Syftet är att Akademiens ledamöter ska få tillfälle till att diskutera underlaget som vägledning för det fortsatta arbetet. Efter att strukturerna utvecklats är tanken att våren 2017 pröva dessa i ett operativt spel mot de tänkbara hot som har identifierats i det inledande arbetet.

Som ingress kommer dessutom en kortare lägesrapport att ges för projektet i sin helhet.

Anmälan är inte längre aktuellt.

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

 


Program

Symposiet kommer att videoinspelas för internt bruk.

09.00 Välkomstord av Akademiens andre styresman, Bo Waldemarsson

09.05

Lägesrapport och plan för 2017, huvudprojektledaren KV21, hedersledamoten Frank Rosenius

09.30

Inledande beskrivning av delprojekt 6 arbetsmetod, delprojektledaren, ledamoten Anders Carell

09.50

Koncept 1- ”Defensiv tröskel”
Presentation och diskussion

10.30

Mingelkaffe

10.50

Koncept 2- ”Uthålligt motstånd”
Presentation och diskussion

11.30

Koncept 3- ”Proaktiv tröskel”
Presentation och diskussion

12.10

Slutdiskussion och sammanfattning, ledamoten Anders Carell

12.30

Avslutning

 
Föredragande vid presentationerna är ledamöterna Jörgen Ericsson (avdelning II), Anders Persson (avdelning III), Robert Dalsjö (avdelning VI) och Anders Carell (avdelning I). Dessutom medverkar överste Ronny Modigs och kommendörkapten Evorn Mårtensson.

Comments on this entry are closed.