≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tillgången på olja har i hög grad styrt militär strategi under de senaste årtiondena. Nu står världen inför en gas-revolution som också kommer att få säkerhetspolitiska konsekvenser. Stormakters behov av obehindrad tillgång till strategiska varor och handel har stöpt svensk historia sedan medeltiden. Det är troligt att så också kommer vara fallet i framtiden.

Inträdesanförande av Carl-Johan Hagman den 15 maj.

Välkommen →