≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

The Royal Swedish Academy of War Sciences has slightly more than 400 members, who, together, represent all branches of Sweden’s total defence structure. New members are elected annually in April. The Academy’s statutes stipulate that there should be a maximum of 160 elected members who are younger than seventy years of age. This implies that when a member turns seventy, his or her seat becomes “vacant” so that a new member may be elected to the Academy.

Liable for election to the Academy is any Swedish citizen who is known for his or her good services within the scope of the Academy’s activities and who is assessed as having the will and the ability to take part in the Academy’s activities.

Citizens of foreign countries can become members if they are noted for prominent achievements within the scope of the Academy’s activities.

A link to lists containing members of the Royal Swedish Academy of War Sciences: Kungl Krigsvetenskapsakademiens ledamöter »

A register of members of the Royal Swedish Academy of War Sciences »
(This requires a log-in according to previously issued instructions).