≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

The Royal Swedish Academy of War Sciences
Teatergatan 3, 1 tr
SE-111 48 Stockholm
Sweden

Google map

Point of contact: Lieut.Col. Gunnar Magnusson, email: info@kkrva.se

For visits to the Academy’s Secretariat, please contact any of the academy officials for appointments.

  • Permanent Secretary: Maj.Gen. Björn Andersson, +46 76 760 96 40. Academy activities, home page and matters relating to members.
  • Deputy Secretary: Lieut.Col. Gunnar Magnusson, +46 76 760 96 41. Room bookings, finance, awards and grants.
  • Editor: Lieut.Col. Tommy Jeppsson, +46 76 760 96 45. Editor with chief responsibility for the publication Proceedings and Journal.

Responsible for the Academy’s website and for the register of members and subscribers: Marie Brunnberg, +46 73 656 09 03, e-mail admin@kkrva.se.