≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

The Tibell Foundation

Donations

How does one make a donation?

  • Donations consisting of ready money can be paid into bank giro account no.
    111-3075 with the text: “Tibellska Fonden”,
  • Donations consisting of stock is made by a donator instructing a securities administrator/securities deposit (Sw.: VPC) to a security account at the Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), account no. 01-006 987 142 with the text “Tibellska Fonden”,
  • Dividends/interests with regard to stock are to be managed in the same way,
  • In the case of donations made through a provision of will (legacy), the Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) is to be stated with the text: “Tibellska Fonden” plus the bank giro account number/securities deposit in the will.

Additional information.

  • The Academy is not registered as the recipient of gifts with tax exemption. On the other hand, the Academy has a limited tax liablity. This implies that both a donator and the Academy avoid tax if stock, fixed assets (or the equiv.) are submitted direct to the foundation without being preceded by a sale.