≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T


Skriften ger i komprimerad form resultatet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som anlägger ett brett perspektiv på säkerhetsfrågona, där Akademiens utnyttjat sin sak- och vetenskapliga kompetens.

Lägesrapporten liksom övriga skrifter i projektet kan beställas här →

Kommentering är avstängd / ej aktuell.