≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.


Skriften ger i komprimerad form resultatet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som anlägger ett brett perspektiv på säkerhetsfrågona, där Akademiens utnyttjat sin sak- och vetenskapliga kompetens.

Lägesrapporten liksom övriga skrifter i projektet kan beställas här →

Comments on this entry are closed.