≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

I morgon efter lunch kommer vi publicera ett debattinlägg av YO/Kn Håkan Lindberg om officersförsörjningen. Håkan koncentrerar sig främst på karriärvägen för specialistofficerarna och tillvaratagande av kompetensen hos reservofficerare.

Vi välkomnar debattinlägg från läsekretsen. En förutsättning för publicering är att du är uppträder under ditt namn.

Nedan går debatten vidare om Annicka Engbloms inlägg från igår. De senaste kommentarerna ifrågasätter Stödstrukturskommitténs möjligheter att spara 2 Mdr SEK och en annan föreslår att centra läggs ned och sprids till förbanden.

Kommentering är avstängd / ej aktuell.