≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Därför ska vi ha ett försvar

Försvaret, filosofin och författningen
av Björn von Sydow

Denna bok är inledning till Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den innehåller två uppsatser av docent Björn von Sydow, ledamot i KKrVA

# Varför ska vi ha ett försvar? Det är en analys av olika tankemönster i den internationella säkerhetspolitiken av idag och bakåt. Ur detta kan man dra slutsatser för svensk säkerhets- och försvarspolitik,

# Grundlagarna och försvaret (bilagorna 1–3). Det är en analys av de konstitutionella och folkrättsliga kraven på ett svenskt försvar. Också här kan man se vilka krav det kan ställas på försvaret.

Bokens uppsatser utgör en rapport inom ramen för Kungl Krigs­veten­skaps­akade­miens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den är publicerad genom välvilligt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

BESTÄLL

Pris 100 kr + porto (exempel: 1 ex inom Sverige med B-post 30:-) inkl moms.

Boken kan även fås digitalt. Filen är personlig och får inte kopieras och distribueras vidare. Den levereras som ett pdf-dokument, låst och märkt med köparens namn. Priset är detsamma som för den tryckta versionen.

ISBN

978-91-980676-0-6 (tryckt version)
978-91-980676-1-3 (digital version)

Klammerhäftad utgåva. 40 sidor.