≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Från vintersymposiet

Länken nedan leder till en ljudfil som utgör ledamoten Lars-Erik Lundins presentation angående kärnvapenförbudet. Efteråt följer frågor och kommentarer av Mikael Holmström, Anna Wieslander, Jan Mörtberg och Rolf Ekeus.

https://www.process-to-nuclear-free.com/kaumlrnvapenfoumlrbudet/om-forbudet-pa-krigsvetenskapsakademins-vintersymposium-112-2019

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till vintersymposiet ”Säkerhetspolitiska perspektiv” måndagen den 11 februari 2019 kl. 09.00 – 12.30  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Symposiet är öppet för allmänheten.

Akademien har i höstas påbörjat ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och studieprojekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Det kommer att pågå t o m 2021 och omfattar säkerhetspolitikens utformning och totalförsvarets fortsatta utveckling i ett europeiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på hur medel och metoder bör utvecklas inom ramen för den samlade säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiken, inklusive hur de militära och civila komponenterna bör användas. [continue reading…]

Nu finns videoupptagningarna från vintersymposiet tillgängliga, dock endast för ledamöter. Följ instruktionerna för inloggning. [läs mer…]

Vintersymposium

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder Akademiens ledamöter till vintersymposium

”Framtida militära koncept”

Fredagen den 3 mars 2017 kl. 09.00–12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Inom akademiens tvärvetenskapliga projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” pågår en analys av framtida militära koncept. Den genomförs inom delprojektet 6 under ledning av ledamoten Anders Carell. [continue reading…]