≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Sex bidrag inkom för bedömning till tävlingen. Texten Rätten till självförsvar och krigföring i cyberrymden, författad av Dirk Roland Haupt har av Akademien ansetts ha den kvalitet som innebär en belöning om 25 000 kr. Följande bidrag har en kvalitet som gör att vi inom akademien önskar publicera dessa:

  • The risk with a Public Perception of a Qualitative Edge, författad av Robin Häggblom
  • Uthållighet, författad av major Peter Karlsson.
  • Clausewitz teorier om befälhavarnas hantering av friktioner i krig – en teoriprövande tvåfallsstudie, författad av Annelie Olavsson.

 
Kungl Krigsvetenskapsakademien tackar författarna för intresset att deltaga i tävlingen och för deras bidrag.

Tommy Jeppsson
Redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Allmänt

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 2018 är fastställda av akademiens presidium som valt att hålla ämnesvalet öppet även detta år.

Akademiens granskningsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. De bidrag som passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att belönas. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning. [läs mer…]

Allmänt

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 2017 är fastställda av akademiens presidium som valt att hålla ämnesvalet öppet även detta år.

Akademiens granskningsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. De bidrag som passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att belönas. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning. [läs mer…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien inbjuder till deltagande i tävlingsskrift för innevarande år. [läs mer…]

David Bergman. Foto: Torbjörn Gustafsson / Försvarsmakten.Kungl Krigsvetenskapsakademien har sedan några år tillbaka återtagit tidigare tradition med att utlysa en årlig skribenttävling. Vinnande bidrag 2014 ”Myten om de omoraliska drönarna – Hur nyttjandet av autonoma vapensystem kan leda till högre moral i krigföring” är författad av David Bergman, kapten i armén och försvarsmaktsdoktorand i psykologi. David Bergman kommer att erhålla sitt pris, Kungl Krigsvetenskapsakademiens silvermedalj i 8:e storleken och en penningbelöning om 15000:- kronor, i samband med Akademiens högtidsdag 11 november 2015.

Kungl Krigsvetenskapsakademien gratulerar pristagaren!

Dirk Roland Haupt Som tidigare meddelats har efter granskningsutskottets genomgång och rekommendation, Kungl Krigsvetenskapsakademiens presidium beslutat att belöna jur lic Dirk Roland Haupt för uppsatsen ”Ballistiskt missilförsvar i Europa och folkrätten”. Pristagaren erhåller Akademiens belöningsmedalj i silver, 8. storleken samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse. Priset kommer att utdelas i samband med Akademiens högtidssammankomst den 12 november 2014.