≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser två skribenttävlingar! Läs mer via länkarna

Tävlingsskrifter »
Årets bästa artikel »

Allmänt

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 2019 är fastställda av akademiens presidium som valt att hålla ämnesvalet öppet även detta år.

Akademiens granskningsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. De bidrag som passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att belönas. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning. [continue reading…]

Sex bidrag inkom för bedömning till tävlingen. Texten Rätten till självförsvar och krigföring i cyberrymden, författad av Dirk Roland Haupt har av Akademien ansetts ha den kvalitet som innebär en belöning om 25 000 kr. Följande bidrag har en kvalitet som gör att vi inom akademien önskar publicera dessa:

  • The risk with a Public Perception of a Qualitative Edge, författad av Robin Häggblom
  • Uthållighet, författad av major Peter Karlsson.
  • Clausewitz teorier om befälhavarnas hantering av friktioner i krig – en teoriprövande tvåfallsstudie, författad av Annelie Olavsson.

 
Kungl Krigsvetenskapsakademien tackar författarna för intresset att deltaga i tävlingen och för deras bidrag.

Tommy Jeppsson
Redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser skribenttävling! [läs mer…]

Allmänt

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 2018 är fastställda av akademiens presidium som valt att hålla ämnesvalet öppet även detta år.

Akademiens granskningsutskott är den instans som kommer att värdera inkomna bidrag. De bidrag som passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att belönas. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser skribenttävling! [läs mer…]