≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Göran Pettersson

Detta bildspel kräver JavaScript.


22 maj genomförde KKrVA avdelning III inom ramen för projektet SES ett luftkrigssymposium. [continue reading…]

av Lars Holmqvist

Tisdagen den 21 maj genomförde KKrVA avdelning I ett symposium, kallat Hybridkrigföring, krig eller bara militära operationer? Symposiet var det första i en tänkt serie om tre och nästa tillfälle, kring ämnet Logistik, är planerat att hållas under hösten.

Åhörarna fick ta del av en innehållsrik eftermiddag under ledamoten Johan Renés ledning. Tempot var högt och inte mindre än sju talare gav sinsemellan olika men mycket intressanta föreläsningar kring fyra teman:

 1. Ett historiskt och europeiskt perspektiv på begreppet Hybridkrigföring
  (Ambassadör Fredrik Löjdqvist (UD) och fil dr, övlt Anders Palmgren (FHS))
 2. Teknikutveckling, sårbarhet, påverkansoperationer
  (Marcus Dansarie (FHS) och fil dr Björn Palmertz (FHS CATS
 3. Ryska perspektiv på offensiv krishantering, case study Georgien, Ukraina
  (Öv Pär Blid (HKV) och fil dr Niklas Nilsson (FHS))
 4. Hur tar försvarsberedningen upp Hybridkrigföring och Gråzonsproblematik?
  Tommy Åkesson, sekr i Försvarsberedningen

Föredragningarna följdes av en estraddiskussion där samtliga talare deltog. [continue reading…]