≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademiens vintersymposium 2016 arrangerades den 18 februari inom ramen för akademins projekt Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21. århundradet (KV 21). Åtskilligt av intresse bjöds åhörarna alltifrån ledamoten Tomas Ries högintressanta prediktioner på megaplanet via klimatfrågan och pågående folkvandring till en uppsummerande paneldiskussion.  [läs mer…]

Efter det att andre styresmannen, Bo Waldemarsson, inför 90-talet församlade, hade öppnat dagens akademisammankomst introducerade ordföranden i avdelning III, Jan Andersson, dagens första talare, brigadgeneral Gabor Nagy, flygtaktisk chef (FTCH) vid högkvarterets flygtaktiska stab (FTS).

Nagy inledde med att beskriva FTS’ övergripande uppgifter att utöva ledning nationellt och internationellt samt bedriva förmågeuppbyggnad av flygstridskrafterna. Dagligdags utgår verksamheten från, grundoperationsplanen (GROP), vari krigsförbandens uppgifter och beredskap finns beskrivna. Om situationen kräver det kan exempelvis beredskapen höjas och verksamheten utökas, enligt ett antal i förväg utarbetade så kallade omfall. [läs mer…]

av Gunilla Herolf

Folk och Försvars rikskonferens, som i år firade sitt 70-årsjubileum, ägde traditionsenligt rum i Sälen andra veckan i januari. De cirka 350 deltagarna utgjorde ett brett spektrum av säkerhetspolitiskt engagerade i Sverige: representanter för medlemsförbunden, politiker, diplomater, anställda i departement och ämbetsverk, forskare med flera. Bland årets utländska gäster fanns Lettlands president, den finske överbefälhavaren samt chefen för Politiets sikkerhetstjeneste i Norge.  [läs mer…]

Nu finns filmavsnitten från seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten” den 19 november tillgängliga på hemsidan.   [läs mer…]

av Bo Richard Lundgren

Inom KV21 arrangerades ett seminarium den 19 november 2015 på Försvarshögskolan. Temat var ”Hot mot försörjningssäkerheten”, vilket utgör ett led i Delprojekt 2 Icke-militära hot. Seminariet, som leddes av projektledaren Lars Nylén, samlade ett fyrtiotal deltagare. Tre omfattande försörjningsområden av vital samhällsbetydelse hade valts ut: Olja/drivmedel, livsmedel och elektricitet. Tio sakkunniga hade engagerats som talare. De övergripande frågorna var: Kan vital försörjning strypas? Hur går det till? Vad blir konsekvenserna för samhället och invånarna? Kan vi vidta åtgärder för att hindra eller minska skadorna? Vilka åtgärder är möjliga? [läs mer…]

Robotar på filmdukenav Jan-Erik Lövgren

Höstsymposiet hade i sin helhet avsatts till en lägesredovisning från det delprojekt inom KV21 (Krigsvetenskap i 21:a århundradet) som fokuserar på teknisk utveckling. Rubriken var ”Morgondagens teknik – hur påverkar den vår förmåga?”. Efter en inledning av huvudprojektledaren för KV21, ledamoten Frank Rosenius, beskrevs syftet med dagen av den ansvarige delprojektledaren, ledamoten Mats Olofsson. Han betonade att avsikten var att ”beskriva möjliga och sannolika trender inom teknologier med påverkan på militär och/eller samhällets förmåga” men också att man måste begränsa sig till ett axplock av sådana. Han gav ett exempel på, hur vi genom att titta bakåt 15 år och betrakta hur lite vi då visste om det via Internet och smartphones uppkopplade samhälle vi har idag, lätt kan inse att bedömningar avseende teknikläget 2030 blir begränsade till en trendframskrivning baserad på i dag känd teknik. [läs mer…]

Nu finns filmavsnitten från Höstsymposiet 22 oktober tillgängliga på hemsidan.   [läs mer…]

Den sena flyttningen av akademiens sammankomst till Skeppsholmen och Östasiatiska museets hörsal den 7 oktober missades av några ledamöter. Mötet blev i alla fall välbesökt. Förutom akademiens egna göromål och en fortsättning på dess KV 21-spel ägnades det åt två inslag: ledamoten Michael Sahlins anförande med Turkiet i fokus, som fick en lång rad kommentarer, samt ett samtal mellan Mats Bergquist och Tomas Bertelman om geopolitiken och Natofrågan. Något referat föreligger inte utan Bertelman har skrivit om sina intryck från kvällen när det gäller frågan om Nato-medlemskap: [läs mer…]

av Tommy Jeppsson

Teija TiilikainenHuvudinslaget i Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens sammankomst 2015-09-09 var det inträdesanförande som hölls av kallade ledamoten Teija Tiilikainen, verksam som chef för Finlands utrikespolitiska Institut.

Titeln på anförandet var ”EU som försvarsunion, säkerhetsgarantierna i dag”, ett i vår tid synnerligen aktuellt ämne där Tiilikainens omfattande kunskaper på området delgavs en relativt talrik åhörarskara. Hon använde föreläsningsmetoden att ställa ett antal högst relevanta frågor. [läs mer…]

av Martin Anderberg

Avdelning III Luftoperationer organiserade akademisammankomsten den 20 maj. Akademien provade ett nytt koncept där en och samma avdelning ansvarade för hela programmet för kvällen, vilket innefattade tankar för dagen, inträdesanförande och årsberättelse. [läs mer…]

av Göran Lindmark

Edit: Tillägg under rubrik ”Paneldebatten” i slutet av artikeln.

Projektledaren Peter Lagerblad introducerar seminariet.

Projektledaren Peter Lagerblad introducerar seminariet.

Torsdagen den 28 maj arragerade KKrVA ett symposium med titeln ”Ett modernt psykologiskt försvar” på Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), inom ramen för Krigsvetenskapsakademiens projekt ”Krigsvetenskap i det 21:a århundradet”, för vilket ledamoten Frank Rosenius är ansvarig. Ledare för delprojektet ”Samhällets sårbarhet”, där symposiet ingår är ledamoten Peter Lagerblad.

Björn Körlof, tidigare generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar och ledamot av akademien, ledde symposiet. Cirka 60 personer deltog. Symposiet öppnades av Frank Rosenius, som berättade om symposiets roll inom delprojektet, som har inriktning på bland annat informationsberedskap och olika frågor inom försörjningsområdet. Förmågan att hantera nya utmaningar på det säkerhetspolitiska området är inte så stor som man kunde önska, konstaterade Frank Rosenius. Hur ser då allmänhetens kunskap ut om detta? Man tror nog att det finns mer resurser inom försvaret än vad det i själva verket gör. Det ger öppningar för många diskussioner, t ex om behovet av ett modernt psykologiskt försvar. [läs mer…]

Foto: Stefan Anderssonav Bo Richard Lundgren

Måndagen den 27 april kl. 09-12.30 arrangerade KKrVA ett seminarium i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm inom ramen för akademiens projekt Krigsvetenskap i det 21:a århundradet, KV 21. Seminariet är ett led i Delprojekt 2 – Icke-militära hot, som leds av ledamoten Lars Nylén, vilken också ledde seminariet. Cirka 130 deltagare hade anmält sig. Styresmannen Mikael Odenberg öppnade seminariet och Lars Nylén redogjorde för seminariets roll i delprojektet och beskrev seminariets syfte och upplägg. Första delen av seminariet avsåg att vara en beskrivning av ”hotbilden.” Den andra delen syftade till en mer problemorienterad diskussion om hur IT-säkerheten ser ut i Sverige och hur vi borde ta itu med problemen. Därefter följde debatt och diskussion som avlutade med en kommentar av inrikesminister Anders Ygeman. [läs mer…]

Strategiska områdenav Bengt Lundgren

Styresmannen Mikael Odenberg öppnade dagens sammankomst med att hälsa de ca 80 ledamöterna och inbjudna gästerna välkomna. Programmet inleddes sedan av dagens hemlige gäst, försvarsdebattören och bloggaren Skipper (Örlogskapten Niklas Wiklund) som under punkten ”tankar för dagen” gav sin syn på läget inom Försvarsmakten inför stundande Försvarsbeslut. Temat för Wiklunds framställning var ”i otakt med tiden”. Wiklund tog i sitt anförande utgångspunkt från Försvarsbeslutet 2000 och pekade på den oerhörda minskning av vår försvarsförmåga som gjorts genom ekonomiska neddragningar och ominriktning av Försvarsmakten.  [läs mer…]

av Bengt Vretblad

Avd IV var ansvarig för sammankomsten vilken inleddes med en hemlig gäst, som visade sig vara, Lena Erixon, GD FMV, som delade med sig av ”Tankar för dagen” från hennes mycket aktuella myndighet. Hon redovisade hur FMV nu är under en stor förändring som bl. a. innebär en fördubbling av verkets personella numerär, parallellt med kostnadsreduktioner och en kraftig utspridning av organisationen eftersom tillkommande vidmakthållandefunktionen till stor del är decentraliserad. Samtidigt hanteras stora projekt där svenska kompetenser måste både utvecklas och marknadsföras som Gripen E och vår ubåtsförmåga. [läs mer…]

Fr vr Ambassadör Krister Bringeus Sverige, Professor Rolf Tamnes Norge, Överste Sam B Gardiner USA, Konteramiral Nils Wang Danmark

Referat från Akademiens vintersymposium den 19 februari 2015

av Mats Bergquist

Efter en inledande hälsning från akademins andre styresman Bo Waldemarsson om ökat intresse för regionen, bl a på grund av ryska militära dispositioner samt följdeffekterna av isavsmältningen till lands och till havs framhöll UD:s nye Arktisambassadör, ledamoten Krister Bringéus, miljöaspekternas stora betydelse. Han betonade också vikten av dialog med Ryssland och menade att mycket i Arktis ännu är okänt och att vikten av långsiktigt tänkande hölls i minne. [läs mer…]