≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Korridoren till Kaliningrad

Vi har nöjet att meddela att Korridoren till Kaliningrad av Johan Wiktorin finns för beställning här. Utgivningsdatum 18/12.

Korridoren till Kaliningrad skrevs från början som en följetong på Kungl Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet.
Den beskriver en säkerhetspolitisk kris i vårt närområde 2015, där våra kunskaper, kontakter och kapaciteter som försvarsförmågan ställs på prov.

Intresset för handlingen blev stort, och Akademin har därför beslutat att försöka ge ut denna som bok.
Till utgivningen har prologen arbetats om till dialogform och ett avsnitt om en diskussion i den finska statsledningen har tillkommit.
Bilder i form av olika foton har valts ut och lagts till för att illustrera eller fördjupa respektive kapitel.

Så här säger ett par röster om den färdiga boken:

”Pekar på bristerna i vårt nuvarande försvar” – Bengt Gustafsson, ÖB 1986-94

”Raffinerad skildring” – Michael Sahlin, fd ambassadör, fd statssekreterare i Försvarsdepartementet

Genom bokens försäljning vill Krigsvetenskapsakademin stimulera till eftertanke, och samtidigt kunna vara en kvalificerad röst i den framtida försvarsdebatten.

Kommentarer >>

Akademiens projektet ”Svensk säkerhet efter 2014” är nu avslutat. Det skedde under förmiddagen den 11 januari i form av en bokrelease i IVA konferenslokaler. Där presenterades projektets slutrapport, boken ”För Sveriges säkerhet”.

Akademien kommer nu att under det närmaste året fördjupa sig i några av projektets viktigaste slutsatser/förslag. Intresserade inom och utom akademien bör därför vika förmiddagen den 14 februari för årets vintersymposium. Under detta kommer akademien att fördjupa sig i framtidens försvar, bl a utifrån den högintressanta aspekten vad kan vi försvara oss mot och hur länge.

Boken kan beställas här →

[continue reading…]


Skriften ger i komprimerad form resultatet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som anlägger ett brett perspektiv på säkerhetsfrågona, där Akademiens utnyttjat sin sak- och vetenskapliga kompetens.

Lägesrapporten liksom övriga skrifter i projektet kan beställas här →

Strategisk vindkantring

Skriften Strategisk Vindkantring ger läsaren en bra bild över de  säkerhetspolitiska och strategiska förändringseffekter som påverkar den lokala, regionala och globala säkerhetsmiljön.

Ladda ner skriften som
elektroniskt dokument (pdf) →

Därför ska vi ha ett försvar

Försvaret, filosofin och författningen
av Björn von Sydow

Denna bok är inledning till Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014. Den innehåller två uppsatser av docent Björn von Sydow, ledamot i KKrVA

[continue reading…]

Lars Wedins bok Marianne et Athéna. La pensée militaire française du dix-huitième siècle à nos jours kan beställas hos

FNAC eller hos Amazon