≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademien sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 mellan kl. 16.30 och ca 18.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Avdelningarna sammanträder kl. 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer. Lokaler anvisas på plats.

Agenda med samtliga handlingar enligt nedan utsänds digitalt. Handlingarna finns också tillgängliga hos andre sekreteraren.

Efter sammankomsten inbjuds ledamöterna till VÅRBUFFÉ i Försvarshögskolan till ett pris av 100 kronor. Uppge deltagande i anmälan.

För ytterligare 100 kronor går det också att få akademiens kavajnål. Medtag KONTANTER.

[continue reading…]

Hybridkrigföring, krig eller bara militära operationer?

KKrVA avdelning 1 och delprojektledare Operationskonst inom SES21 inbjuder till symposium om Hybridkrigföring

21 maj 2019 kl 12.30–17.00 på Försvarshögskolan, SÖ-hallen.

Symposiet är öppet även för utomstående.
Anmälan krävs och sker här »

Avsikten med symposiet är skapa en gemensam förståelse för vad i operationskonstens grunder, som fortfarande är relevant i modern krigföring. Utgångspunkten är det som kallas för ”Hybridkrigföring”, det skulle också kunna kallas ”gråzonsproblematik”. Till att börja med utreds om denna etikett är något väsentligt nytt eller om det är en förlängning av tidigare tänkande. En hypotes är att ”Hybridkrigföring” egentligen inte är så nytt filosofiskt och tankemässigt men att tekniken – framför allt cyberteknik och industrins produktionsteknik – skapat en förändrad spelplan och högre tempo. Dock är det fortfarande en fråga om att utnyttja motståndarens svagheter/sårbarheter och egen styrka – helst utan fullskaligt krig. [continue reading…]

Akademien sammanträder onsdagen den 10 april 2019 mellan kl. 17.00 (OBS tiden) och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten. Anmälan krävs och sker här »

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. ”Organisering og erfaringer fra det norske totalforsvaret med kobling til NATOs 7 prioriterte områder”.
    Den norske försvarsattachén Øystein Limoseth talar om totalförsvaret i vårt grannland.

PAUS ca 17.50 (Önskemål om öl/vatten och smörgås uppges i anmälan.)

  1. ”Världsordning under attack – sjunger multilateralismen på sista versen?”
    Inträdesanförande av ledamoten Magnus Jerneck, avdelning V. [continue reading…]

Akademien sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 på Försvarshögskolan (OBS! Ändring från tidigare aviserad lokal på KTH).

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar sammanträder mellan kl. 15.15 och 16.15 i grupprum på Försvarshögskolan. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats. [continue reading…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till vintersymposiet ”Säkerhetspolitiska perspektiv” måndagen den 11 februari 2019 kl. 09.00 – 12.30  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Symposiet är öppet för allmänheten.

Akademien har i höstas påbörjat ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och studieprojekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Det kommer att pågå t o m 2021 och omfattar säkerhetspolitikens utformning och totalförsvarets fortsatta utveckling i ett europeiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på hur medel och metoder bör utvecklas inom ramen för den samlade säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiken, inklusive hur de militära och civila komponenterna bör användas. [continue reading…]

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]