≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Akademien sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 på Försvarshögskolan (OBS! Ändring från tidigare aviserad lokal på KTH).

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar sammanträder mellan kl. 15.15 och 16.15 i grupprum på Försvarshögskolan. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats. [continue reading…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till vintersymposiet ”Säkerhetspolitiska perspektiv” måndagen den 11 februari 2019 kl. 09.00 – 12.30  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Symposiet är öppet för allmänheten.

Akademien har i höstas påbörjat ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och studieprojekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Det kommer att pågå t o m 2021 och omfattar säkerhetspolitikens utformning och totalförsvarets fortsatta utveckling i ett europeiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på hur medel och metoder bör utvecklas inom ramen för den samlade säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiken, inklusive hur de militära och civila komponenterna bör användas. [continue reading…]

Akademiens ledamöter och utomstående inbjuds till årets höstsymposium den 24 oktober på FHS. Det kommer att lägga grunden för Akademiens nya projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”. Såväl utländska som svenska experter kommer att tala om hur Europa ser ut idag och framåt, både ur stora och små staters perspektiv. Arrangör är avdelning VI. Symposiet genomförs på engelska. Anmälan krävs. [läs mer…]

Nätverket för IR historia bjuder in till seminarium om Pragvåren 1968

Natten mellan 20 och 21 augusti 1968 invaderade Warszawapaktens trupper Tjeckoslovakien och slog ner reformrörelsen bland landets kommunister som leddes av Alexander Dubček. Invasionen satte brutalt stopp för reformisternas så kallade ”socialism med mänskligt ansikte”. Invasionen kom att splittra den kommunistiska världen och orsakade rädsla för liknande attacker i länder som Finland och Österrike.

Den österrikiska historikern Peter Ruggenthaler har lett ett stort forskningsprojekt om den så kallade Pragvåren och är en av redaktörerna till boken The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Han har själv under många år forskat i ryska arkiv och publicerat centrala dokument om Kremlns agerande under Pragvåren.

Tid och plats: onsdag 24 oktober, kl. 13.00–15.00, Rum D900, Historiska institutionen. Se också ekohist.su.se/irh

IRH (Nätverket för IR historia) bjuder in till seminarium om svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag

Ryssland är Sveriges viktigaste stormaktsgranne, det land jämte Danmark som vi under historiens gång haft flest krig och fred med. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland oavsett regim. Hur vi skall förhålla oss till Ryssland föranleder ofta politiska kontroverser, något som Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994–2004 och författare till flera böcker om svensk utrikespolitik och svensk-ryska relationer, diskuterar i sitt anförande.

Tid och plats: onsdag 17 oktober, kl. 13.00 – 15.00, Rum D900, Historiska institutionen

Seminar invitation: Swedish-Russian relations during the cold war and today

Russia is Sweden’s most important superpower neighbor, and no matter its regime, Sweden has had to pay attention to Russia throughout the years. Sweden’s relationship with Russia has been a topic for political controversies. In his talk, Sven Hirdman, Swedish Ambassador in Moscow 1994-2004 and author of several books about Swedish foreign policy and Swedish-Russian relations, will discuss these issues.

Time and place: Wednesday 17th October, 13-15, D900, Department of History

For more information about the Network for IR History at Stockholm University, please visit https://www.ekohist.su.se/irh

Försvarsforum inbjuder till Svensk Säkerhetspolitik på Chalmers Konferenscenter i Göteborg den 15 oktober kl 19. Anmälan senast 10 oktober. Jan Mörtberg, Lars Nylén och Björn Körlof kommer att tala. [läs mer…]