≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vid dagens högtidssammankomst i gamla Börshuset på Stortorget belönades ett antal välförtjänta personer av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse. De fick motta sina medaljer och penninggåvor av Akademiens styresman Sverker Göranson.

Viceamiralen och hedersledamoten Frank Rosenius tilldelades akademiens belöningsmedalj i guld i 15. storleken för synnerligen framstående arbete inom akademien. Under åren 2010 till 2014 var Rosenius styresman för akademien och under åren 2014 fram till idag har han lett akademiens forskningsprojekt KV21 – Krigsvetenskap i det 21.århundradet. Under sin tid som styresman initierade Rosenius flera projekt som låg i framkant i förhållande till försvarsberedningar och kommande politiska beslut. Av dessa projekt ska särskilt nämnas ”För Sveriges säkerhet”, ”Nato för och emot” och till sist nyss nämnda KV21. I det senare projektet antog han sig rollen som huvudprojektledare. Rosenius har hela tiden, både som styresman och huvudprojektledare, lett arbetet på ett inkluderande och målmedvetet sätt samt haft förmågan att styra arbetet till resultat som varit till gagn för ”fäderneslandets försvar”. Han har därvid aldrig frångått akademiens roll som en fristående och oberoende institution. [läs mer…]

Härmed kallas ledamöterna (maka/make (motsv) må medfölja) till Högtidssammankomst i Börshuset vid Stortorget måndagen den 12 november. Ledamöterna med respektive erbjuds därefter att delta i Högtidsmiddagen på Karlbergs slott. [läs mer…]

Nätverket för IR historia (IRH) bjuder in till seminarium

Onsdag 14 november, kl. 13.00 – 15.00, rum A900, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

Relationerna mellan Sovjetunionen och NATO-länderna förbättrades dramatiskt under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet vilket blev en bidragande faktor till kalla krigets slut. Efter Sovjetunionens kollaps år 1991 fortsatte relationen mellan Ryssland och väst att vara god. Sedan 1990-talets andra hälft har vi dock sett en försämring. Efter Vladimir Putins maktövertagande i slutet av 1999 blev situationen alltmer prekär. Samtidigt som samarbetet fortsatte började spänningar att växa fram och tillta. [läs mer…]

Intresserad publik lyssnar på Michael Sahlin som beskriver på djupet och bredden den omvärld vi lever i. Foto: Lars Björk

92 personer hade tagit sig till Stadsbiblioteket i Halmstad onsdagen den 7 november. Niklas Nordgren var moderator och hälsade alla välkomna.

Michael Sahlin talade om hur allvarligt det osäkra omvärldsläget är. Michael inledde med klimathoten och flyktingproblematiken. Därefter en säkerhetspolitik som mer och mer handlar om ”den starkes rätt”. Konflikterna är mer parts-uppdelade exempelvis Syrien, Jemen, östra Ukraina, Shia- visavi sunnimuslimer, Israel m fl. Det blir en osäkrare värld med ”action – reaction” – oförutsägbarheten ökar. Europas framtid – med ett EU val år 2019, kan i värsta fall gå mot Órbanisering med ökad främlingsfientlighet, avslutade Michael. [läs mer…]

Sammankomsten 03-10 handlade om Försvarsmateriel- och försvarsindustrifrågor, vilka hänger nära samman. [läs mer…]

15 november Strängnäs 15 november Östersund

 
Klicka på respektive annons för mer information.

Senaste akademiesammankomsten

Läs om akademisammankomsten 10-03 som bland annat avhandlade rymden och marinens framtid. [läs mer…]

Böckerna om kriget på GotlandAlla böcker ur Gotlandsserien har sålt slut redan under de första sommarmånaderna, men kan fortsättningsvis köpas från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek via denna länk www.smb.nu/gotlandtriologin »