≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Lars Löfgren

Seminarium genomfördes inom ramen för KKrVA projekt KV21på FHS den 25 maj 2016. Seminariet behandlade teknik för morgondagens försvar och säkerhet och var en fortsättning på en redovisning under akademiens höstsymposium i oktober. Dagens huvudfokus låg på cyber, med en särskild diskussion om rysk förmåga. Efter en inledning av projektledaren Mats Olofsson gavs drygt två timmars nedslag i olika utmaningar och teknikområden. [läs mer…]

Nu finns videoupptagningarna från KV21-seminariet ”Teknik för framtida stridsfältet” den 25 maj tillgängliga. [läs mer…]

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Teknik för framtida stridsfältet”

Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 12.30 – 15.00  i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Inom Krigsvetenskapsakademiens projekt KV21 drivs ett delområde som fokuserar på teknisk utveckling och dess inverkan på det framtida förmågespektrumet. Under akademiens höstsymposium i oktober redovisades några utvalda teknikområden (filmerna finns fortfarande tillgängliga på http://kkrva.se/videofilm-fran-hostsymposiet), under rubriken ”Morgondagens teknik – hur påverkar den vår förmåga?”.

Nu ger projektet en ny redovisning, denna gång med fokus på Cyberområdet och Obemannat, men med nedslag även inom andra teknikområden.

Seminariet är öppet för alla intresserade. En särskild inbjudan riktas till studerande och personal vid FHS. Ingen föranmälan krävs. [läs mer…]

av Bo Richard Lundgren

Inom KV21 arrangerades ett seminarium den 19 november 2015 på Försvarshögskolan. Temat var ”Hot mot försörjningssäkerheten”, vilket utgör ett led i Delprojekt 2 Icke-militära hot. Seminariet, som leddes av projektledaren Lars Nylén, samlade ett fyrtiotal deltagare. Tre omfattande försörjningsområden av vital samhällsbetydelse hade valts ut: Olja/drivmedel, livsmedel och elektricitet. Tio sakkunniga hade engagerats som talare. De övergripande frågorna var: Kan vital försörjning strypas? Hur går det till? Vad blir konsekvenserna för samhället och invånarna? Kan vi vidta åtgärder för att hindra eller minska skadorna? Vilka åtgärder är möjliga? [läs mer…]

 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Hot mot försörjningssäkerheten”

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

  [läs mer…]

Hot mot försörjningssäkerheten

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. [läs mer…]

Robotar på filmdukenav Jan-Erik Lövgren

Höstsymposiet hade i sin helhet avsatts till en lägesredovisning från det delprojekt inom KV21 (Krigsvetenskap i 21:a århundradet) som fokuserar på teknisk utveckling. Rubriken var ”Morgondagens teknik – hur påverkar den vår förmåga?”. Efter en inledning av huvudprojektledaren för KV21, ledamoten Frank Rosenius, beskrevs syftet med dagen av den ansvarige delprojektledaren, ledamoten Mats Olofsson. Han betonade att avsikten var att ”beskriva möjliga och sannolika trender inom teknologier med påverkan på militär och/eller samhällets förmåga” men också att man måste begränsa sig till ett axplock av sådana. Han gav ett exempel på, hur vi genom att titta bakåt 15 år och betrakta hur lite vi då visste om det via Internet och smartphones uppkopplade samhälle vi har idag, lätt kan inse att bedömningar avseende teknikläget 2030 blir begränsade till en trendframskrivning baserad på i dag känd teknik. [läs mer…]

Nu finns filmavsnitten från Höstsymposiet 22 oktober tillgängliga på hemsidan.   [läs mer…]