≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Hur kan EU skapa en sammanhållen och långsiktig politik inför den långa rad av konflikter av olika slag som nu omger Europa? Eller har med 28 medlemmar heterogeniteten inom organisationen gått alltför långt för att EU ska kunna tala med en röst?

I närmare tio år har man talat om en åternationalisering inom EU i betydelsen att initiativen alltmer kommer från enskilda länder snarare än från EU:s institutioner. Bland de orsaker som nämnts är bristen på starka ledare i Europa, liksom att utvidgningen gjort organisationen alltför stor. Genom Lissabonfördraget har man försökt öka effektiviteten och styrkan i EU:s säkerhetspolitik och samtidigt komma åt den interna rivaliteten mellan institutionerna. Sålunda inrättades den diplomatiska tjänsten ledd av den höga representanten. Samtidigt är det uppenbart att de 28 medlemsstaterna inte vill släppa ifrån sig möjligheten att påverka EU:s säkerhetspolitik: enskilda länder kan fortfarande mycket enkelt genom att använda sitt veto stoppa ett förslag. Kraven på EU:s ledare är därmed stora: dels att bemästra problemen och dels att övertyga alla de 28 medlemsländerna om det kloka i sin politik.

Kärnan och direktoratet

EU bygger på att medlemmarna tror på idén bakom organisationen. Kärnan har sedan tillkomsten varit försoningen mellan Frankrike och Tyskland efter andra världskriget och det fransk-tyska samarbetet har setts som motorn i EU-samarbetet. I dag är utmaningarna stora även mellan dessa två, vars samarbete ursprungligen byggde på en form av fransk-tysk jämvikt. I botten fanns en deal: Frankrike gav Tyskland möjligheten att återknyta till Europa men till ett pris att ofta ge vika inför franska förslag. I den följande utvecklingen av unionen har vid många tillfällen fransmännen refererat till den fransk-tyska jämvikten som en förutsättning för en fortsatt harmoni. Röstfördelningen inom rådet, parlamentets pendlande till Strasbourg mm ligger för dem i dessa vågskålar. Förhoppningen att med eurons hjälp få kontroll över den starka tyska ekonomin var också en faktor. Under de senaste tio åren har emellertid det mesta gått fransmännen emot. Trots euron och dess institutioner är det Tyskland som dominerar den europeiska ekonomin. Nyligen har Frankrike också tvingats utstå en rad förödmjukelser på grund av alla turerna om den franska budgeten och Tysklands vägran att släppa till investeringsfonder för att hjälpa till, den öppna misstron mot Pierre Moscovici, den franske kommissionären för ekonomiska och finansiella frågor etc. Pressen på Frankrike att inte leverera Mistralfartygen till Ryssland är enorm samtidigt som landet är i stort behov av de pengar som försäljningen inbringar.

I denna situation kan man som många gånger förr se hur fransmän och tyskar gör sitt yttersta för att hålla samarbetsprocessen vid liv, den process som båda länderna är beroende av. Den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier har sökt släta över finansminister Wolfgang Schäubles hårda ord om Frankrike och föreslår nu tillsammans med sin franske kollega Laurent Fabius ett ökat utrikespolitiskt samarbete mellan de två länderna.

Med en tysk-fransk motor som trots problem ändå fungerar ser de två ändå inte motorn som tillräckligt stark. I det tredje stora landet inom EU, Storbritannien, finns dock inget intresse. I stället tycks premiärminister David Cameron utöva en farlig balansgång, vilket kan leda till att landet, mot hans vilja, lämnar EU. I sin strävan att behålla stödet från den egna befolkningen, inklusive UKIP-partiet och Tory-partiets egna euroskeptiker, avlägsnar sig Cameron alltmer från sina europeiska kolleger. De senaste tvistefrågan och den som framför allt fått Angela Merkel att reagera hårt och ifrågasätta om Storbritannien ska vara kvar i EU gäller landets krav på att den fria rörligheten bör tas bort. Här står Cameron klämd mellan en av hörnstenarna inom EU och en egen hård EU-skeptisk opinion, som i hög grad fokuserar på denna fråga.

Det gamla s k direktoratet mellan de tre stora som man ibland tidigare sett finns inte längre. I stället för Storbritannien har Polen kommit att ingå i samarbete med Tyskland och Frankrike i vad som kallas Weimartriangeln. Att Polen fått allt större tyngd i Europa ses bl a genom att den tyske presidenten Gauck, liksom också Jens Stoltenberg, ny generalsekreterare i NATO, valde Polen som det första land de besökte efter tillträdet. Polen kommer sannolikt att spela en allt starkare roll i Europa och därmed kommer också EU:s tyngdpunkt och intressen att röra sig österut.

Samtidigt är EU beroende av att andra länder än de stora känner sig delaktiga i processen. I dag är EU:s försonings- och fredstanke i stort sett bortglömd och i stället har det i hög grad blivit en intresseorganisation. Men därutöver är också EU byggd på vissa värden. Att balansera alla medlemmars intressen med tanke också på dessa värden är ingen lätt uppgift.

Sammanhållningen inför kriserna

Kriser ställer EU på hårda prov. De flesta kriser drabbar medlemsländer med olika kraft, beroende på geografisk närhet respektive avstånd eller på grund av sårbarhet av olika slag. I den pågående konflikten med Ryssland spelar geografin en viss roll men dessutom är det framför allt energifrågan liksom handel och andra ekonomiska relationer som har gjort en gemensam linje svår.

EU har lyckats få enighet kring sanktionerna mot Ryssland, mycket på grund av det ledarskap som Angela Merkel utövat, inte minst inom det egna landet. Inom EU finns emellertid en rad länder som på olika sätt bryter mot den sammanhållning som man söker i dessa frågor. Till en del gäller detta energiområdet, där flera länder bryter den gemensamma EU-linjen. Senast är det Ungern, vars parlament nyss har tillstyrkt en ny lagstiftning ämnad att kringgå EU-lag för att öppna för byggandet av South Stream. Denna gasledning, i vilken Gazprom är en stor ägare, är inte förenlig med EU:s regler eftersom den inte ger tillgång för andra gasleverantörer. Ledningen är tänkt att undvika Ukraina genom att passera via Svarta Havet, därefter Bulgarien och vidare genom Serbien till Ungern. Tidigare har Bulgarien förklarat sig villigt att medverka till South Stream men efter press från EU tvingats backa. Serbien, det tredje berörda landet, tog för några månader sedan entusiastiskt emot Vladimir Putin. Detta lands hållning är inte heller oviktig i ett EU-sammanhang, eftersom Serbien nu är kandidatland till EU.

Därmed är emellertid inte listan komplett. Andra exempel är Cypern och Österrike. Cyperns ekonomi är till stor del kontrollerad av ryska intressen, vilket lett till ett mycket starkt ryskt inflytande generellt. I Österrike är man också positiv till South Stream och Österrike har liksom Serbien under sommaren tagit emot Putin med stor hjärtlighet. De österrikisk-ryska affärsförbindelserna är många och man ser inte behovet av att minska beroendet av rysk energi.

Organisationens roll

Vilka möjligheter har då de nytillträdda EU-ledarna att genomföra åtgärder som är i hela EU:s intresse och i enlighet med EU:s värdegrund?

Själva urvalsprocessen tyder på att Jean-Claude Junckers, Donald Tusks och Federica Mogherinis makt att förändra och leda blir begränsad. De är alla utsedda för att de representerar ett land eller ett parti snarare än för att deras visioner och kapacitet är överlägsna andra kandidaters. Den makt de har är också begränsad, vilket säkert också är i enlighet med medlemsstaternas önskningar. Detta betyder ingalunda att de inte kan komma att överraska med kreativa lösningar, talang att finna bra kompromisser och fungera som effektiva makthavare bakom kulisserna. Den viktigaste rollen spelas ändå av Europeiska rådet, som tar de viktigaste besluten, och den viktigaste ledaren under överskådlig tid kommer att vara Angela Merkel, i kraft av Tysklands makt och sin egen förmåga. På dem – men också på alla medlemsländer – vilar ett stort ansvar och en mycket svår uppgift.

Gunilla Herolf

av David Bergman

Finns det någon lagkapten inom fotboll som skulle ställa upp sitt lag med elva målvakter och peppa dessa att förlora med så få mål som möjligt? Förhoppningsvis inte. Det finns sannolikt inte heller någon boxare som skulle träna inför en fight med målet att hålla ut minst en rond innan han ger upp eller blir knockad?

Men ibland är verkligheten inte långt ifrån dessa liknelser. För en tid sedan myntades termen ‘enveckas-försvar’ i en debatt om hur lång tid det skulle ta innan vi blev besegrade i en militär konflikt. Att försvara landet mot en angripare på en plats i en vecka har blivit något av ett mantra och en ankringspunkt i debatten.

Det finns dock ett stort grundläggande fel i debatten om enveckasförsvaret. När blev måttstocken för vår militära förmåga hur lång tid det tar innan vi blir besegrade? Om försvarsanslagen höjs för att vi skall kunna hålla ut i två veckor innan vi dör, ska vi då anse oss nöjda? Borde inte alternativet ’att vinna’ vara det självklara målet i diskussioner om vår militära förmåga?

En annan del av diskussionen har gällt förmågan att ta emot militär hjälp. Men under min militära karriär har metoden att lägga sig ner och ropa på hjälp aldrig framhållits som särskilt framgångsrik i militära konflikter. Bara själva ordvalet att kunna ta emot ’militär’ hjälp är olycklig då det kan tolkas som att vi skulle borträkna oss själva från den kategorin. Och en allians betyder just ’gemensam överenskommelse’ där den hjälp vi förväntar oss av andra måste kunna erbjudas tillbaka, inte – som en kollega så väl uttryckte sig – ”Vi för ingen, alla för oss!”

Någonstans på vägen har den svenska försvarsdebatten glidit in i en nederlagsdoktrin där graden av förlust blivit ett mått på framgång och ”ropa på hjälp” blivit en accepterad militär lösning.

Psykologin i det hela är väldigt enkel. En vilja att vinna ökar en människas förmåga och chans att överleva. Erfarenheter från allvarliga olyckor, naturkatastrofer och krigszoner visar gång på gång att viljan att vinna kan få människan att överkomma det till synes omöjliga, medan en inställning som resignerat för nederlag föga förvånande leder till just nederlag. Det är bland annat på grund av detta som taktiken understryker vikten av ett offensivt handlande, att bibehålla initiativet samt att ett avgörande endast kan nås genom anfall.

Den skeptiske påpekar sannolikt snabbt att enbart viljan att vinna inte kan lösa faktiska problem eller för den delen höja en alltför liten numerär, vilket självklart är rätt i sak. Vi kommer inte att vinna bara på vilja, men vi kommer garanterat att förlora utan. Krigshistorien bjuder många goda exempel när numerärt underlägsna styrkor segrat trots till synes hopplösa odds, och andra där viljan inte räckt till mot en överlägsen motståndare men gjort segern så dyrköpt för honom att det avskräckt från framtida aggressioner.

Den 4 juni 1940 talade Winston Churchill inför parlamentet. Efter det stora nederlaget i Frankrike, evakueringen från Dunquerque och i skuggan av invasionshotet av Nazi-Tyskland var detta en av rikets mörkaste stunder. Kanske var det just därför han talade om hopp, beslutsamhet och om seger till varje pris. Hur hade historien skrivits om hans tal förkunnat att han kunde försvara landet på en plats i en vecka mot en angripare? Det sägs även att när den Vietnamesiske generalen Võ Nguyên Giáp fick frågan av en journalist vad hemligheten bakom hans framgång var lär han oförstående ha svarat: ”Man måste bara vinna. Man måste absolut vinna.”

Det är glädjande att försvarsfrågan debatteras, men kan vi diskutera ett ”Enveckasförsvar” i termer om hur lång tid det skulle ta för oss att besegra en motståndare? Krig har avgjorts på kortare tid än så, varför skulle vi nöja oss med att behöva en hel vecka?

av Frank Rosenius

Medan det blir alltmer uppenbart kring obalanser i våra säkerhetslösningar har debatten om försvarspolitiken accelererat. Till och med i valrörelsen får försvarsdebatten plats.

Detta är också förståeligt – med det som skett säkerhetspolitiskt, försvarspolitiskt, tekniskt och försvarsstrukturmässigt under de senaste 20 åren bör man ha en viss ödmjukhet inför uppgiften att genomföra så stora förändringar som skett och sker. Dock och tyvärr undviks en del kritiska frågeställningar.

Utmaningar i all försvarsplanering är att framtiden är genuint oviss och det finns begränsade möjligheter till att bygga utvecklingen på evidensbaserat underlag. Våra 200 år av fred och alliansavhållsamhet förstärker detta. De accelererande utmaningarna i form av hot, risker och möjligheter gör inte planeringsuppgiften enklare. I den processen finns några frågeställningar som ligger vid sidan om de vanliga och som har stor betydelse för planeringen, men har svårt att hamna i focus.

Det jag vill lyfta fram är (1) långsiktigt hållbar ekonomimodell regering – försvarsmakt (FM), (2) när blir ett försvarsbeslut inadekvat samt (3) försvarsmaktens ansvar att planera det möjliga.

När det gäller resurstilldelning till försvaret har många olika ekonomiska planeringsmodeller tillämpats genom åren. I de modeller som prövats finns det enligt min mening i princip en entydig erfarenhet – det finns inget försvarsbeslut sedan 70-talet som lyckats skapa den försvarsmakt politiker och försvarsmakt varit överens om vid beslutstillfället. Ekonomin har aldrig räckt till. Inte sällan har detta inträffat redan efter något eller ett par år efter beslut. 1998 fattades det redan miljarder två år efter försvarsbeslutet, bl a beroende på nya budgetregler. I år kan man läsa i en FOI-rapport att utlovade budgetförstärkningar redan har övergått till minussiffror pga tillämpat system för priskompensation.

Jag menar att detta är förödande för samarbetsklimatet regering – FM rörande en så för samhället central fråga som vår försvarsförmåga. Ständiga ordväxlingar om orsak och verkan. Vi vet – också evidensbaserat – att bl a prisutvecklingen för försvarsmateriel är högre än produkter för civila ändamål. Någon form av långsiktig lösning måste fram. Försvarsberedningen tar inte upp frågan och FM verkar publikt passa i frågan. Jag anser att bollen primärt ligger hos regeringen. För att komma bort från de problem som vidlåder försvarsbeslutens cykler i detta avseende, föreslår jag att man gör en radikal genomlysning av problemkomplexet. Att låta indexsystemet regleras av en ”oberoende organisation” eller urfasas och ersättas av en fast procentenhet av något av statsbudgeten eller BNP, kan vara ett par vägar att pröva. Är det inte värt ett nytänk att komma bort från årtionden av upprörda röster och braskande rubriker. För mig innebär detta inte någon glättad resa för FM – under aktuell försvarsbeslutsperiod har FM ledning att följa avtalet eller avgå.

En annan fråga av betydelse för försvarsplanering är hur stor avvikelse kan tillåtas mellan ett försvarsbesluts inriktning och möjligheter till genomförande innan beslutet måste omprövas. Idag är det uppenbart att 2009 års försvarsbeslut inte kan nås och det kan också diskuteras om det är den bästa vägen att gå. Försvarsberedningen slår fast i sina senaste två rapporter att 2009 års inriktning fullföljs trots bl a miljardbrister inom materielanskaffningen, att det nordiska samarbetet havererat med Norges uttåg, Rysslands aggression i Ukraina samt ifrågasättandet av personalförsörjningen till FM. Lägg till att regeringen vid sidan om försvarsbeslutet utökar antalet flygplan, ubåtar, nyanskaffar kryssningsrobotar och luftförsvarsmissiler. Vad finns kvar av 2009 års försvarsbeslut? Vi har en tendens att sent anpassa FM’s uppgifter på allvarliga omvärldshändelser – vi gjorde det inte i mitten av 80-talet med sovjetiska beredskapshöjningar och ubåtsintrång och inte nu med utvecklingen i Ryssland. Först om ett antal år skall vi höja vår förmåga. Mitt förslag är att ta ett rejält omtag i hela försvarsplaneringen – gör nödvändiga justeringar mht det aktuella läget men genomför samtidigt en översyn av hela planeringsprocessen och hitta en hållbar formel för ekonomistyrningen samt en gradvis övergång till en FM anpassad till vad ett litet land förmår. Nu kämpar vi fortfarande med att få en gammal kalla krigs-struktur att fungera med otillräckliga resurser. Våga ställa nya frågor!

Slutligen – försvarsmaktens roll i det läge som uppstått behöver kommenteras. Vad är det som förmår FM att år efter år lämna underlag och sedan få beslut som man med övertydlig erfarenhet vet inte kommer att kunna genomföras. Ledamoten Gyllensporre skriver ett mycket läsvärt inträdesanförande i Handlingar och Tidskrift 2/2014 – han är också FM planeringschef. Där anför han bl a att ”Tillståndet i planeringen är bättre än någon gång tidigare efter det kalla kriget”. Läget idag talar om motsatsen. Det är FOI och inte FM som kunnat klarlägga att utlovade budgetförstärkningar blir minus i stället. Det är regeringen som kommer med besked om andra avvägningar – nästan inget av de tillägg regeringen avser besluta om återfanns i FM planeringsunderlag i oktober. Detta sagt har FM varit tydlig med att 2009 års försvarsbeslut inte kan genomföras utan avsevärda budgetförstärkningar – siffror i storleksordningen 4 – 5 mdr per år har nämnts. Men sammantaget vad FM säger och med regeringens aviserade utökningar ser vi framför oss ett ytterligare ökat avstånd mellan mål och medel. En fråga som infinner sig – när kommer FM säga ifrån? Hur stor avvikelse mellan mål och medel kan FM ledning acceptera utan at ta konsekvenserna? När blir planeringen trovärdig?

Det lär inte bli någon rättelse i de tre frågeställningar jag anmält förrän den politiska ledningen och FM vill ha en mera realistisk planering och är beredda att ta konsekvenserna av detta. Det är hög tid att ta in även obekväma frågor i planeringsprocessen.

av Cindy Sturesson

En semestermorgon vaknar jag upp i Köpenhamn och hör ett ljud som jag yrvaket tolkar som Danmarks motsvarighet till ”Hesa Fredrik”, d v s viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det var det inte, men det sätter igång mina tankar. Vet människor i allmänhet idag vad VMA betyder och innebär?

Hesa Fredrik ska varna oss om kriser eller fara, vilket kan handla om allt från akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjningen med mera.

Instruktionen är att om man hör varningssignaler vid någon annan tidpunkt än de angivna (fyra ggr/år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december) ska man bege sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. När faran är över ska signalen – faran över – sändas, d v s en 30 sekunder lång sammanhängande signal. När väl den signalen ljuder kan vi andas ut men hur hanterar vi informationen? Hur god är vår beredskap?

Bränder är t ex inte osannolika i sommartider av flera skäl och nyligen utbröt en brand i Fyndlagret på Åsbyvägen i Malung. VMA utfärdades förstås och branden var relativt snabbt under kontroll.

Jag är helt övertygad om att ”Hesa Fredrik” gör sitt jobb och att när något händer vet även de som eventuellt kan drabbas vad hans heshet handlar om. Trots det vill jag slå ett slag för mer information om ”Hesa Fredrik” och denna krönika är ett försök att göra det. Även om all information egentligen bara är några klick bort på mobilen.

Beredskapen finns men information och kommunikation är, helt enkelt, aldrig fel.

Eller är det så att mobilen med alla dess varningsfunktioner är framtidens lösning? Samtidigt kanske vi litar för mycket på den ständigt uppdaterade tekniken? Ja, i många sammanhang tror jag det. Och det funkar ju bra så länge det bara är att sätta laddaren i närmaste eluttag.

av Claes Arvidsson

Att minimera risken för att bli överraskad är en bärande bjälke i en väl fungerande försvarspolitik. För detta krävs både förmåga att spana in framtiden och följa utvecklingen i närtid. Det är en militär och en politisk uppgift, men andra aktörer spelar också roll som meningsbrytare i och nybelysare av bedömningen av riskbilden. Samtal och debatt behövs för att pröva bilder av verkligheten och slutsatser för försvaret. Bilder och slutsatser som kan verka till synes självklara.

När det saknas öppenhet och ett prövande förhållningssätt går det som i Sverige. Surpriiise!

Efter Sovjetunionens sammanbrott blev evig fred i Europa en sådan självklarhet. Slutsatserna för det militära försvaret blev därefter. Försvarspolitiken följde ett slags den brända jordens taktik. Det blev nästan inget kvar. Detsamma gällde den civil-militära delen av försvaret. Långt-bort-i-stan blev försvarets nya hemadress.

Givet riskbilden var politiken rationell, men i verkligheten var den bara till-synes-rationell. Ansvaret för det som bäst kan beskrivas som ett kollektivt politiskt haveri faller på regeringar av olika politisk kulör men det delas även av försvarsmakten.

Misslyckandet understryks av att när Försvarsmakten började varna för att riskbilden mörknade förmådde inte det budskapet tränga igenom den mentala mur som var nedklottrad med Evig fred och färgglada partitaggar.

Kort sagt, politikerna ville inte bli överraskade. I stället är det påtagligt – och inte minst från moderaternas sida – att man har stridit för att hålla kontroll över riskbilden för att motivera en oförändrad kurs i försvarspolitiken. Det har till och med inneburit att ledande M-politiker aktivt har valt att inte bli informerade om en förändrad riskbild.

ÖB Sverker Göranssons uttalande om veckoförsvaret kom som en överraskning för svenska folket. Försvarsminister Enström kämpade på för att ha kontroll genom att käckt slå fast att detta var alldeles utmärkt. Till och med Putins påsksmäll spelades ned.

Efter Rysslands överraskningsparty på Krim gick det inte längre att hålla fronten. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sade sig ha blivit överraskade över det ryska agerandet. För att inte vara sist på plan valde regeringen sedan att köra förbi en överraskad Försvarsberedning. Ingen skulle väl egentligen bli överraskad om detta innebär slutet för beredningen som instrument i försvarspolitiken.

Det är förstås bra att risken att bli överraskad över tillståndet i det svenska försvaret har minskat dramatiskt under de senaste åren. Mindre bra är förstås att tillståndet är så dåligt.

Sämst är förstås oförmågan i politiken att omvandla kunskapen till ny politik – och återigen är ansvaret delat.

Men fler överraskningar kan inte heller uteslutas. Almedalsveckans stora nyhet levererades i en FOI-rapport som avslöjade att det prisökningsindex (FPI) som används för att kompensera Försvarsmakten är så konstruerat att det leder till att regeringens anslagsökningar 2013 och 2014, liksom den aviserade höjningen 2015 i själva verket resulterar i mindre pengar till Sveriges försvar.

Trots att bristande kompensation varit en följetong under många år säger sig försvarspolitikerna vara överraskade. Anders Borg som är arkitekten bakom indexets nuvarande konstruktion är säkerligen inte överraskad. Det kan knappast komma som en överraskning för någon.

FPI kastar också ljus över en huvudlinje i den moderata försvarspolitiken efter de borgska nedskärningarna under den förra mandatperioden: prolongerad anslagsnivå ska gälla. Fast så var det inte. FPI är en sak. Nya arbetsuppgifter är en annan. Och när man till slut gjorde en liten kursförändring visar det sig att resultatet blir en minskning. Det är en klen tröst att minskningen hade varit större utan ökningen.

Numera låter det annorlunda i försvarspolitiken, och inte minst är det positivt att socialdemokraterna har slagit om från försvarsovänlighet (skär mer än regeringen) till engagemang (ge mer än regeringen). Trots att det hörs nya tongångar är dock risken att försvarspolitiken förblir en surviving failure. Men jag blir mer än gärna överraskad.

Och så var det förstås den där detaljen med att försvars- och säkerhetspolitiken kan understödja varandra på ett sätt som ger bäst utväxling för rikets säkerhet. Alltså medlemskap i Nato. Fredrik Reinfeldt säger dock inte så mycket alls. Stefan Löfven förordar för sin del ökat nordiskt samarbete. Vladimir Putin trivs.

Alltmedan kriget i Europa fortsätter.

av Andreas Braw

Nu på fredag, den 27:e juni, tar jag och mina kamrater i den 219:e kursen examen från Militärhögskolan Karlberg. Här har vi studerat i tre år, och på fredag blir vi fänrikar i Försvarsmakten. Utbildningen avslutades med en slutövning utanför Nyköping. Övningen rörde sig mellan skymningsläge och krig. Vi fick hantera flyktingar, desertörer och paramilitära grupper. Kampen mot sabotage och subversion avslutades med ett kompanianfall mot ett övergivet industriområde. Kompaniets huvuddel bröt in i anfallsmålet uppsuttna i pansarterrängbilar. En pluton luftlandsattes. Överlag var prestationerna, både av kadetter och av inlånade soldater, imponerande. Och kompaniet som helhet, lett av två kadetter, löste sin uppgift på ett förtjänstfullt sätt.

I utvärderingarna av de enskilda momenten under övningen återkom en förbättringspunkt. Vi måste bli tydligare. Åsikten fördes främst fram från lägsta nivå, det vill säga från gruppchefer och soldater. Ett talande exempel är momentet där en pluton av kompaniet beordrades att genomföra en ”social patrull” i Nyköping. Under utvärderingen kunde ingen förklara vad en ”social patrull” var eller exakt vad den syftade till. För den enskilde soldaten blir en sådan plutonsuppgift svårbegriplig, vilket leder till att möjligheterna till uppdragstaktik och effektiv ledning försämras. Tydlighet i tabulatur eliminerar missförstånd och underlättar lösandet av uppgiften. Detta sammanfattas i Markstridsreglementets förord: ”De begrepp, kommandon och tecken som beskrivs i Markstridsreglementet får inte ges annan innebörd.”

Kadettkompaniets otydlighet kan förklaras med vår begränsade övningstid. Otydliga och betydelselösa uttryck som ”säkra”, ”håll” och ”hjälp” utan fastställd innebörd kan övas bort, förutsatt att det påpekas av överordnade, kollegor och underställda. Tack och lov är Försvarsmakten en organisation där felbeteenden ofta påpekas och kan korrigeras. Värre blir det på politisk nivå. Där leder blandningen av floskler, reglementerade begrepp och modeord till en situation där det är omöjligt att begripa ordens innebörd.

Ta exempelvis ordet ”satsning”. Att ”satsa” innebär i spelvärlden att höja insatsen i ett spel. Men under de senaste åren har ordet fått en annan innebörd. Flera gånger har moderater i ledande positioner sagt sig ”satsa” på försvaret, när de i själva verket bara har godkänt investeringar av Försvarsmakten som tagits inom budget. Detta är fallet både med de berömda hangarerna i Karlsborg och med renoveringen av stridsvagnar och stridsfordon. Att ”satsa” innebär då inte alls att skjuta till nya medel, utan bara att göra omjusteringar av anslag som inte ens inflationsjusterats. När både Alliansen och Socialdemokraterna säger sig vilja skjuta till ”nya” medel till försvaret, har dessa tagits inom budget. Att kalla sådana justeringar för ”satsningar” är att tänja semantiken till det yttersta.

Talet om ”satsningar” är ett försök att glorifiera den egna politiken. Andra uttryck, som det återkommande ”låg nivå”, har kommit till enbart för att förvirra. Men begreppsförvirringen är inte alltid avsiktlig. Andra begrepp riskerar att förlora sin innebörd på grund av okunskap hos ordens brukare. Många tycks exempelvis vilja efterapa det korthuggna militära sättet att med reglementerade ord och korta meningar utan efterföljande förklaringar fastslå sin vilja. De politiker och lekmän som gör detta rör sig inte sällan över gränsen mellan politik och profession. Det innebär att de inte nöjer sig med att i klartext förklara vad de vill att försvaret ska kunna lösa för uppgifter – de börjar istället med militära begrepp tränga ner på en detaljnivå som politiker inte ska reglera. Här kan Sverigedemokraternas reservationskapitel i Försvarsberedningens slutrapport användas som exempel. I kapitlet slänger sig partiet med av Försvarsmakten definierade begrepp och uppgifter. Problemet är att de uppenbart inte har kontrollerat vad begreppen betyder. Det gör att debatten blir än mer svårförståelig. Om exempelvis ordet ”luftherravälde” används med en annan mening än den militärt definierade, hur ska vi då kunna veta vad det är som menas? Det militära språket kan helt enkelt inte brukas utanför den molitära organisationen, utan måste kompletteras med förklarande text. Ovanan att missbruka militära begrepp är dessvärre inte begränsad till SD, och ger givetvis negativa följder både för försvarsdebatten och försvaret.

Ord betyder något. Militära begrepp, uppgifter och kommandon har definierats just för att förhindra förvirring och för att möjliggöra uppdragstaktik. Om militärer, politiker eller lekmän börjar använda begreppen slarvigt urvattnar vi dessas innebörd. Det finns all anledning att axla manteln som militär språkpolis med både stolthet och ihärdighet.

Andreas Braw är från 27:e juni i år fänrik vid Livregementets Husarer i Karlsborg