≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Av Tommy Jeppsson

Foto: Försvarsmakten
Den internationella miljön liksom den i vårt närområde har, jämfört med situationen tidigt 2018, inte undergått någon påtaglig förbättring, varför allvaret i de budskap som förmedlades under innevarande års Rikskonferens tydligt kunde kännas av såväl hos föreläsare som konferensdeltagare. Det är ett bestående huvudintryck efter årets konferens som genomfördes 13-15 januari med en bred representation från organisationssverige liksom närvaro av HM Konungen och HKH Kronprinsessan vilket bidrar till positiva signaleffekter avseende försvars- och säkerhetsfrågornas betydelse.

Och säkerhetsfrågornas ökade betydelse märks i vårt land. Myndigheterna med säkerhet på agendan liksom, som det uttrycktes, ”finansdepartementets ökade uppmärksamhet”, utgör tämligen handfasta bevis för detta. Något som krävs inte minst utgående från att närområdesperspektivet innefattar nordområdets ökande betydelse, höjd spänningsnivå i östersjöregionen och blickar vi i sydlig riktning handlar det om effekterna från migrationsströmmarna. Bland andra påverkansfaktorer på vår säkerhetspolitik kan antas att EU uppfattas vara vår viktigaste samarbetspartner för pågående regeringskonstellation, att handelskriget är ett hot mot stabiliteten och att det bland annat av dessa orsaker finns starka motiv att bygga säkerhet med andra. [continue reading…]


Folk och Försvar och Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium tisdagen den 7 mars 2017 kl. 09.30 – 12.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken

”Europeisk säkerhet i en turbulent tid”

Europas säkerhet har under det senaste året, och särskilt sedan Donald Trump valdes till USA:s president, kommit att diskuteras allt livligare. Trump uttalade under valkampanjen tvivel om Natos värde och de amerikanska garantierna till alliansens medlemsstater. Andra utmaningar för Europa är Rysslands politik, Brexit och den allt större splittringen inom EU. Tillsammans har dessa företeelser lett till att Europas försvar kommit att bli en central fråga. [continue reading…]

Totalförsvar Öland

Totalförsvar ÖlandTotalförsvar Öland äger rum i Stora Rör den 26 september 2015, i samarbete med Lsty, båda Ölandskommunerna samt Folk och Försvar.

Inbjudan (pdf) »
Program (pdf) »