≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Belönade 2016

Akademien har i år beslutat att belöna ledamoten och förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson, ledamoten Nils-Ove Jansson och lektorn vid Försvarshögskolan, Jacob Westberg. Belöningarna kommer att utdelas vid Akademiens högtidssammankomst den 12 november. [läs mer…]

Årets belöningar

Vilhelm SjölinFörre forskningsledaren vid FOA och rektorn för Statens brandskola, Vilhelm Sjölin har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 20.000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för sin livsgärning, inom civilförsvaret i allmänhet och brand- och räddningstjänsten i synnerhet, områden inom vilka han gjort banbrytande insatser för att Sverige kunnat utveckla civilförsvaret på vetenskaplig grund. Hans insatser vid tillkomsten av Styrelsen för svensk brandforskning har i hög grad bidragit till att höja samhällets brandsäkerhet. Hans arbete har i många fall representerat ett nytänkande.


 
Gunnar MöllerÖrlogskaptenen Gunnar Möller har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 20.000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för utvecklingen av en Marinbiologisk kalender. I avsaknad av ett liknande verktyg har han, på eget initiativ och vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter samt till stor del på sin fritid, samlat och sammanställt tillgänglig marinbiologisk information. Kalendern möjliggör, på ett enkelt sätt, erforderliga risk- och sårbarhetsanalyser i planering av verksamhet kopplad till prov, försök, övningar och insatser i havsmiljö.

Användning av den Marinbiologiska kalendern kommer utgöra en förutsättning för att Försvarsmakten fortsättningsvis ska kunna planera och genomföra verksamhet i marin miljö.


 
Lars NicanderUtredningschefen och ledamoten Lars Nicander har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken samt 20.000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för att under en lång följd av år och med ett starkt personligt engagemang fungerat som motor i uppbyggnaden av statsförvaltningens kunskap inom området informations- och cybersäkerhet. Framsynt och med ett helhetsperspektiv har han arbetat inom ett område under snabb utveckling, och på ett sätt långt utöver vad tjänsten kräver.


 
Carolina Vendil-Pallin Gudrun Persson

Forskningsledarna och ledamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin har tilldelats akademiens belöningsmedalj i silver, 8.storleken för att ha initierat, planerat, genomfört och följt upp akademiens internationella konferens Military Thinking 2014. Genom sitt personliga engagemang och genom att engagera ett stort antal internationella experter av hög klass, på stor bredd inom militärteorin, har de bidragit till att stärka akademien ur ett vetenskapligt perspektiv . För yngre ledamöter utgör de ett eftersträvansvärt exempel.

Uppfinning belönad

Produktledaren Ian Kinley’s uppfinning av en hoppande handgranat (spränghandgranat 07) innebär något nytt med avseende på verkan, möjligheter att kunna utnyttja vapnet i olika situationer och att kunna uppnå god lokal verkan också mot besvärliga mål, med minimal risk för användaren och tredje part. Fördelarna är påtagliga i strid i ort och i internationella operationer.

[läs mer…]

Belöningar 2012

Akademien har besluta att belöna ledamoten Carl Björeman för hans författarskap och mångårigt deltagande i försvarsdebatt samt produktledaren Ian Kinley för hans uppfinning av en hoppande spränghandgranat.

[läs mer…]